Publicerad 11 mars 2024

Underlag för planavgift och planbesked

Här beskrivs hur taxeunderlaget är uppbyggt när det gäller taxa för planavgift och planbesked.

Kommunernas rutiner för planbesked och planavgift är mycket skiftande. Olika arbetssätt kräver olika lösningar i taxan. Taxeunderlaget för planavgift och planbesked utgör därmed ett första steg som stöd för kom­munen i arbetet med att bygga upp en taxa som passar den egna verksamheten.

Så fungerar planavgift

I underlaget finns förslag på tabeller för planavgift som motsvarar systematiken i tabellerna för bygglov. För att räkna ut de avgifter som ska framgå av tabellerna krävs det att kommunen själv gör beräkningar och redovisar dem.

Många kommuner arbetar också med olika former av civilrättsliga avtal när det gäller kostnader för planläggning. SKR har tagit fram ett underlag till sådant avtal:

Plankostnadsavtal

Att använda mall B

Mall B ska fyllas i av kommunen för att bygga upp taxan för planavgift och planbesked.

Mall B, taxetabeller för bland annat planavgift med mera, version september 2021 (Excel) Excel, 77 kB.

I Mall B finns fyra tabeller för planavgift. De motsvarar tabell A1, A2, A4 och A5 för bygglov och teknisk kontroll, som innehåller de ärendetyper där det kan vara aktuellt att ta ut planavgift. Det finns också en tabell för planbesked, som förslagsvis indelas i tre olika kategorier.

Kommunen behöver beräkna sina avgifter, föra in dem i taxetabellen, och kunna redovisa hur beräkningarna skett.

För att kommunen ska kunna komma fram till planavgiften behöver kostnaderna för detaljplaneläggningen analyseras och principer för uppbyggnaden av planavgiften för olika ärendetyper tas fram. Det gäller alltså kommunens genomsnittliga kostnader för detaljplaneläggning för de olika ärendetyperna i Mall B. Det som behöver tas fram är bland annat:

  • Vilken tid som i genomsnitt läggs ned på relevanta delar av detaljplaneläggningen
  • Handläggningskostnaden per timme
  • Genomsnittliga övriga kostnader som belastar byggnadsnämnden under detaljplanearbetet, tex för utredningar och andra konsultinsatser.

Det är byggnadsnämnden som har rätt att ta ut planavgift. Det är därmed kostnader som belastar byggnadsnämnden som kan täckas av planavgiften.

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.