Publicerad 5 februari 2024

Metodutveckling, bostad först

Ge hemlösa en bostad, erbjud sedan skräddarsytt stöd efter de boendes behov. Det är i korthet vad arbetssättet i modellen Bostad först går ut på.

Arbetssättet i Bostad först utgår från att en egen bostad är en grundläggande mänsklig rättighet och att människor behöver ett tryggt boende för att kunna göra något åt sina livsproblem. Rent konkret erbjuds människor i akut hemlöshet ett eget kontrakt. Detta kombineras sedan med frivilliga och individuellt anpassade hjälpinsatser.

Bostad först (Housing first) har sitt ursprung i USA på 1990-talet, och arbetssättet har visat på goda resultat. I våra nordiska grannländer är Bostad först en del av de nationella strategierna mot hemlöshet. Socialstyrelsen rekommenderar Bostad först i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård samt i de psykosociala insatserna vid schizofreni.

Bostad först, Socialstyrelsen

Bostad först, Kunskapsguiden

Bostad först utgör en viktig del av regeringens nationella hemlöshetsstrategi 2022-2026. För att stärka kommunernas arbete med att motverka hemlöshet har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att årligen utlysa statsbidrag till kommunerna under strategiperioden 2022–2026 för att starta, utöka eller förbättra verksamheten enligt metoden Bostad först.

Stöd för att motverka hemlöshet, Socialstyrelsen

SKR tillhandahåller tillsammans med Socialstyrelsen ett digitalt Samarbetsrum för erfarenhetsutbyte för de kommuner som med stöd av statsbidragen arbetar med Bostad först. För att få tillgång till Samarbetsrummet använd kontaktformuläret på webbsidan.

Sveriges Stadsmissioner ledde 2018-2020 projektet Avskaffa hemlösheten med Bostad först. Inom ramen för projektet skapades en informations- och utbildningswebb, där Stadsmissionen bland annat tillhandahåller en grundutbildning i Bostad först.

HUB Bostad först, Stadsmissionen

Inspirationsmaterial från SKR

SKR har tagit fram en introduktionsfilm för att sprida kunskap om metodutveckling gällande hemlöshet och för att verka för att fler kommuner ges möjlighet att pröva modellen Bostad först. I filmen möter du forskare, brukare, personal inom socialtjänst och bostadsbolag, jurister och civilsamhället (genom Stadsmissionen). I filmen ger de sin bild av Bostad först och vad kommuner och bostadsbolag kan behöva tänka på inför arbete med modellen. Filmen är 62 minuter.


SKR har tidigare tagit fram ett magasin för att inspirera fler kommuner att pröva arbetssättet.

Bostad först, ett magasin

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.