”Det går inte att bli nykter om man bor på Parkbänken 4”

Med modellen ”Bostad först” kan vi motverka en del av hemlösheten. Framför allt kan vi ge utsatta en trygg bas på vägen till ett bättre liv.

Socialtjänstens yttersta ansvar är långtgående, men vi varken kan eller ska lösa allt som följer av den utbredda bostadsbristen. En socialt hållbar bostadsförsörjning är hela samhällets ansvar. Däremot kan och ska vi försöka hjälpa särskilt utsatta till en långsiktig boendelösning. I det arbetet kan Bostad först vara en god modell.

2015 tog SKR fram en inspirationsskrift om Bostad först. Nu har vi spelat in en inspirationsfilm också. Rubriken på den här bloggen är ett citat från den. Det är från Ann-Kristin Sörensen, som själv blev hjälpt genom Bostad först. Hon säger också: ”Det är väldigt mycket lättare att komma in i samhället och bli en hederlig skattebetalare, eller vad man ska säga, om man har tak över huvudet.”

Modellen Bostad först

Det är just det Bostad först handlar om. Modellen vänder sig främst till personer i hemlöshet som också lever med missbruk, beroende och psykisk ohälsa. Traditionellt har den här målgruppen behövt kvalificera sig till ett eget boende. Bostad först fungerar tvärtom. Bostaden ses som grunden – inte som en villkorad belöning efter avklarad behandling. Till boendet erbjuds individuellt anpassat stöd utifrån personens egna behov och mål. En viktig princip är att ge hen rätt förutsättningar att förbättra sin livssituation.

80 procent kommer ur hemlösheten

Bostad först kan vara utmanande, det handlar om att skifta perspektiv och ändra invanda arbetssätt. I SKR:s film möter du forskare, brukare, personal i socialtjänsten och på bostadsbolag, jurister och civilsamhället (genom Stadsmissionen). De ger alla sin bild av Bostad först och vad kommuner och bostadsbolag kan behöva tänka på när de funderar på att införa modellen.

Många av er har säkert hört att utvärderingar och forskning, både i Sverige och internationellt, visar på cirka 80 procents kvarboende och att modellen är billig jämfört med andra arbetssätt. Starkast evidens finns när det gäller kvarboende. De som arbetar med modellen lyfter också glädjen i att bygga relationer, och vilka framsteg individer – som i åratal har ”misslyckats” i traditionella boendeverksamheter – kan göra genom Bostad först.

Vi på SKR hoppas väcka intresse för modellen. Vi menar inte att den skulle vara lätt att införa. Tvärtom finns stora utmaningar, inte minst att få tillgång till bostäder. Att ändra invanda arbetssätt och organisatoriskt tillhandahålla individuellt anpassat stöd till personer med omfattande problematik kräver förankring, samverkan och uthållighet. Men det finns starka skäl att ta till sig modellen.

I linje med en kunskapsbaserad socialtjänst

Regeringskansliet bereder nu slutbetänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (2020:47). Utredningen föreslår att socialtjänstens verksamheter ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Bostad först rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård samt i de psykosociala insatserna vid schizofreni. En lagstiftning med starkare fokus på kunskapsbaserade insatser kommer att ställa högre krav på socialtjänsten att använda metoder som verkligen fungerar, som exempelvis Bostad först.

Marcus Knutagård, forskare vid Lunds universitet, pekar i SKR:s film på intressanta studier från Australien. Studierna visar att det är större risk att utveckla missbruk och psykisk ohälsa på grund av hemlöshet, än att dessa problem är orsak till hemlösheten.

Kombinera med tidiga förebyggande insatser

Utredningen om en ny socialtjänstlag föreslår också ett förstärkt fokus på tidiga och förebyggande insatser. Det bästa sättet att motverka hemlöshet, utifrån socialtjänstens roll och ansvar, är vräkningsförebyggande arbete.

Tänk om vi kunde lyckas med detta: tidiga, förebyggande insatser för att undvika hemlöshet – och individuellt anpassat stöd i form av Bostad först vid långvarig hemlöshet. Då skulle vi komma en bra bit på vägen att motverka den hemlöshet som socialtjänsten har ansvar för och kapacitet nog att hantera.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen