Publicerad 5 juli 2022

Vad bör ett nyttjanderättsavtal innehålla?

Punkter i ett enkelt nyttjanderättsavtal kan t.ex. vara följande:

 1. Vilka som är parter, d.v.s. kommunen (tillhandahållare) och den eller de som anvisas visst boende (nyttjanderättshavaren).
 2. Vilket boende (bostad/lägenhet) det är fråga om, där storlek och adress samt eventuell lägenhetsbeteckning kan anges.
 3. Användningssätt. Boendet/lägenheten får användas av nyttjanderättshavaren endast för boende. Här kan också anges om fler än nyttjanderättshavaren får nyttja boendet, t.ex. annan medboende eller nyttjanderättshavarens familjemedlemmar.
 4. Tidpunkt för tillträde, avtalstid samt vad som gäller för uppsägning av nyttjanderätten. Det finns inga särskilda regler kring detta och regleringen i de enskilda fallen kan behöva situationsanpassas. Ett exempel kan vara följande: Nyttjanderätten tillhandahålls fr.o.m. (datum för tillträde) t.o.m. (sista dagen i månaden eller nästkommande månad). Uppsägningstiden är en vecka. Om uppsägning inte sker förlängs nyttjanderätten med en månad för varje gång uppsägning inte sker. Nyttjanderätten gäller dock aldrig längre än vad Migrationsverkets anvisning är gällande.
 5. Ordningsregler. Här kan anges att nyttjanderättshavaren ska väl vårda boendet/lägenheten, inte uppträda störande, inte inhysa andra personer i boendet samt följa de ordningsregler och skyldigheter som kommunen i övrigt kan ha uppställt. Sådana ordningsregler ska i förekommande fall anges i avtalet eller i en bilaga till vilken avtalet hänvisar.
 6. Reglering av skadeansvar. Nyttjanderättshavaren ansvarar för skada på boendet och eventuellt tillhandahållna möbler och andra inventarier.
 7. Övriga regler som kan vara nödvändiga beroende på boendets karaktär, t.ex. om flera personer ska dela på ett boende eller om det finns gemensamma ytor.
 8. Ort och datum samt underskrift av kommunen och nyttjanderättshavaren.

Språk

Om möjligt bör nyttjanderättsavtalet översättas till ukrainska eller engelska. Är detta inte möjligt bör kommunen i vart fall redogöra för nyttjanderättsavtalets innehåll på ett språk personen som ska ingå avtalet förstår.

Informationsansvarig

 • Karin Perols
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.