Publicerad 8 juli 2022

Ekonomi, ersättningar för mottagande av flyktingar från Ukraina

SKR har sammanställt frågor och svar angående ersättning till kommunerna för sina insatser i samband med mottagande av flyktingar från Ukraina.

 • Vad gäller för kostnader för boende? (Uppdaterad: 8 juli 2022)

  Från 1 juli har kommunerna ansvar att ordna boende för massflyktingar enligt fastställda anvisningstal. Kommunerna blir ersatta för detta uppdrag med tre ersättningar:

  1. Kommunen får 10 000 kronor per boendeplats för iordningsställande och avveckling av boendeplatsen enligt anvisningstalet. Ersättningen ska betalas ut efter det att anvisningstalet fastställts och utan att kommunen behöver ansöka.
  2. Kommunen får även en ersättning per anvisad person och dygn. Ersättningen är 300 kronor/dygn för vuxna och 150 kronor/dygn för minderåriga. Det ska täcka kostnader för drift och underhåll, kost och förbrukningsvaror. Ersättningen betalas ut månadsvis i efterskott, utan att kommunen behöver ansöka.
  3. Kommunen får också en engångsschablon på 15 000 kronor per mottagen person. Ersättningen ska täcka eventuella kostnader för att anpassa boendet till personer med särskilda behov. Ersättningen betalas ut i efterskott, utan att kommunen behöver ansöka.

  Ensamkommande barn

  Utöver boendeersättningen får kommunen ersättning för ensamkommande barn som blir myndiga under tillståndsperioden. Ersättningen är 400 kronor per dygn och läggs till de 300 kronor som kommunen får för boende. Ersättningen betalas ut i efterskott, utan att kommunen behöver ansöka. Ensamkommande barn ersätts i övrigt som asylsökande ensamkommande barn, enligt gängse ersättningsregler.

 • Vad gäller för kostnader för skolgång? (Uppdaterad: 8 juli 2022)

  Barn som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt till förskola och skola på samma sätt som asylsökande barn och ungdomar. Kostnader för detta kompenseras på samma sätt och med samma ersättningsnivåer som för asylsökande barn och elever.

  Ersättningen återsöks alltså enligt samma regelverk och på samma sätt från Migrationsverket som för andra asylsökande barn och ungdomar.

 • Vad gäller för kostnader för bistånd? (Uppdaterad: 8 juli 2022)

  Kommuner ska kunna bevilja ekonomiskt bistånd enligt Lagen om mottagande av asylsökande, LMA, under förutsättning att Migrationsverket inte har möjlighet att bistå med detta. Kommunerna kan i befintligt regelverk återsöka utbetalt ekonomiskt bistånd enligt LMA från Migrationsverket. Det är dock enligt befintligt regelverk inte möjligt att återsöka ersättning för eventuellt utbetalt ekonomiskt bistånd enligt SoL om det har betalats ut innan dessa personer har fått uppehållstillstånd.

  SKR har föreslagit en modell för regeringen, med schabloniserad ersättning som också omfattar personer som inte hunnit beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Frågan ligger hos regeringen.

 • Vad gäller för kostnader för evakueringsboende? (Uppdaterad: 8 juli 2022)

  De kommuner som har bistått Migrationsverket (via länsstyrelserna) med boendelösningar i det initiala mottagandet, så kallade evakueringsboenden, ska ersättas för detta. Iordningsställda platser, oaktat om de har varit belagda eller ej, ska ersättas med ett engångsbelopp om 10 000 kronor för iordningsställande och avveckling. Kommunen ersätts även med 300 kronor per iordningsställd plats och dygn. Ersättning ska betalas ut utan ansökan.

  Migrationsverket har börjat betala ut ersättning för de platser som har iordningställts under våren. SKR är intresserade av att få reda på eventuella fall då Migrationsverket och kommunen har olika uppfattning om vilka /hur många platser som ansetts vara iordningsställda (och därmed utgör underlag för ersättning). Anänd gärna kontaktformuläret nedan.

  Ersätt­ning för initiala boenden för skydds­be­hö­vande enligt mass­flykts­di­rek­tivet, Migrationsverket

  Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl., Riksdagen

Hemställan om ytterligare ändringar av ersättningsregler

SKR har hemställt till regeringen om ytterligare behov av förändrade ersättningsregler. Skrivelsen behandlar ersättningsregler och ersättningsnivåer för förskola och skolgång samt behov av ett förtydligat regelverk och ersättningar för sociala insatser vid ett eventuellt kommunalt bosättningsuppdrag för massflyktingar från Ukraina.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Måns Norberg
  Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR