Publicerad 25 april 2022

Utbildning och skolgång för barn och ungdomar som flyr från Ukraina

SKR har sammanställt aktuell information om vad som gäller rätten till skola och utbildning för barn och ungdomar som flyr från Ukraina.

Statistik om åldersgrupper uppdelat per kommun

På Migrationsverkets hemsida finns statistik om sökande från Ukraina uppdelat på åldersgrupper per kommun.

Sökande från Ukraina, Migrationsverket

Stöd till huvudmän för ett välfungerande mottagande i skolväsendet

Skolverket har fått i uppdrag att aktivt erbjuda huvudmän det stöd de behöver för ett välfungerande mottagande i skolväsendet av barn och ungdomar som har flytt från Ukraina.

I uppdraget ingår att erbjuda stöd och andra insatser, bland annat när det gäller bedömning av nyanlända elevers kunskaper, studiehandledning på modersmålet, modersmålsundervisning, fjärr- och distansundervisning och organisering av utbildning för nyanlända samt när det gäller att motverka diskriminering och kränkande behandling. Stödet och insatserna ska omfatta förskolan, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och fritidshemmet.

Stödet ska göras tillgängligt och insatser erbjudas så snart som möjligt, dock senast den 28 mars 2022, och kontinuerligt uppdateras efter behov.

Ändringsbeslut, 2022-03-14, Ekonomistyrningsverket

Insatser för fler ukrainsktalande och rysktalande personer i skolväsendet

Skolverket har fått i uppdrag att genomföra följande insatser för att möta ett ökat behov av ukrainsktalande och rysktalande personer, eller personer med andra relevanta språkkunskaper, i skolväsendet och stödja huvudmännen när det gäller att erbjuda elever studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning:

  • Vidta åtgärder för att attrahera personer med relevanta språkkunskaper – såväl bofasta i Sverige som personer som har varit kort tid i Sverige – till att arbeta i det svenska skolväsendet. I detta ingår att informera om möjligheten att arbeta som t.ex. studiehandledare på modersmålet, lärare i modersmål eller stödpersonal. Information bör lämnas med utgångspunkt i målgruppens förutsättningar och ges på ukrainska, ryska, engelska och svenska samt vid behov andra språk.
  • Stödja kontakt mellan huvudmän och personer med relevanta språkkunskaper och som är intresserade av att arbeta inom skolväsendet.
  • Kontinuerligt förmedla aktuella lägesbilder till huvudmännen av tillgången till ukrainsktalande och rysktalande personal i skolväsendet för att underlätta samverkan mellan huvudmän vid erbjudande av studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning.
  • Ge stöd och exempel på hur huvudmän kan samverka med varandra genom att erbjuda t.ex. studiehandledning på modersmålet eller undervisning i modersmålet med hjälp av fjärrundervisning eller motsvarande och entreprenad.

Stöd enligt detta uppdrag ska göras tillgängliga och insatser erbjudas så snart som möjligt, dock senast den 5 april 2022 och kontinuerligt uppdateras efter behov.

Ändringsbeslut, 2022-03-22, Ekonomistyrningsverket

Kartläggning av internationella och nationella initiativ för att möjliggöra utbildning för ukrainska flyktingar

Skolverket har fått i uppdrag att kartlägga och identifiera exempel på internationella och nationella initiativ inom EU och EES som ger möjlighet för ukrainska flyktingar att ta del av utbildning. Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet) så snart som möjligt, dock senast den 5 april 2022 och kontinuerligt uppdateras efter behov.

Ändringsbeslut, 2022-03-22, Ekonomistyrningsverket

Så möter du nyanlända barn och elever

Specialpedagogiska skolmyndigheten har samlat vägledande information för de som arbetar inom förskola eller skola och möter nyanlända barn och ungdomar som flytt från Ukraina.

Ukraina: Så möter du nyanlända barn och elever, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Informationsansvarig

  • Annika Hellewell
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR