Publicerad 15 december 2023

Underrättelseskyldighet vid felaktiga uppgifter i folkbokföringen

Kommunala och regionala myndigheter är skyldiga att underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen om en person som är eller har varit folkbokförd är oriktig eller ofullständig (32 c § folkbokföringslagen).

Underrätta om felaktig folkbokföring, Skatteverket

Underrättelseskyldigheten är sekretessbrytande

Underrättelseskyldigheten innebär att sekretessen bryts enligt 10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Uppgifter som omfattas av underrättelseskyldigheten kan därmed lämnas till Skatteverket utan hinder av sekretess. Skyldigheten inbegriper att underrätta Skatteverket om vilket uppgift i folkbokföringen som kan antas vara oriktig eller ofullständig. Det kan handla om till exempel namn, adress, födelsetid och civilstånd.

Låg tröskel för underrättelseskyldighet

Rekvisitet ”kan antas” innebär att tröskeln för underrättelseskyldighet är lågt satt. Det måste dock finnas viss grund för att uppgifterna i folkbokföringen är felaktiga. Det är inte meningen att underrättande myndighet ska göra någon egen utredning kring de förhållandena som har relevans för folkbokföringen. utan endast underrätta Skatteverket på fall där det kan finnas anledning för denna myndighet att agera.

Ingen underrättelse om särskilda skäl talar emot det

En underrättelse behöver inte lämnas om särskilda skäl talar emot det, till exempel om den enskilde befinner sig under särskilt utsatta förhållanden och konsekvenserna för den enskilde av en underrättelse kan bli väldigt allvarliga, om det finns vetskap om att en annan myndighet redan skickat in en underrättelse eller om det är uppenbart att den adress en person har är tillfällig eller av annat skäl inte ska registreras.

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.