Publicerad 15 december 2023

Mall för lokala överenskommelser - samverkan kring nyanländas etablering

Arbetsförmedlingen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete tagit fram en mall för lokala överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och kommuner.

Mall för lokala överenskommelse för samverkan, Arbetsförmedlingen

Stödmaterial som komplement till handledningen

För nyanländas etablering har ett stödmaterial tagits fram som syftar till att komplettera handledningen till mallen för överenskommelser.

Stödmaterialet består av två delar som kan användas tillsammans eller var för sig. Dels ett stöd för samordning av etableringsprogrammet som beskriver insatser och processer som är specifika för etableringsprogrammet. Dessa behöver beaktas i en överenskommelse om samverkan och är kopplat till processen Samordning av etableringsprogrammet. Dels ett kunskapsstöd för nyanländas etablering som erbjuder kunskap om etableringsprocessen i sin helhet och kan användas som fördjupningsmaterial.

Stödmaterial som kompletterar handledningen till mallen för överenskommelser, Arbetsförmedlingen

Underlagen till stödmaterialen är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Regioner. De är en omarbetning av det tidigare metodstödet "Lokala överenskommelser om nyanländas etablering".

Informationsansvarig

  • Lotta Dahlerus
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.