Publicerad 11 mars 2021

Framgångsfaktorer för att lyckas med uppdraget – tips och råd

I denna tips och råd-lista har vi samlat ett antal framgångsfaktorer i kommunernas arbete. De baseras på erfarenheter från de senaste åren.

Sedan november 2016 har SKR redovisat en rad exempel på hur kommuner arbetar med uppdraget att ordna bostäder till nyanlända.

1: Hantera bosättningsfrågan kommungemensamt

Involvera alla förvaltningar och nämnder som berörs av bosättningsarbetet och skapa förutsättningar för samverkan.

 • Skapa en gemensam strategi som underlättar arbetet för att skapa långsiktiga och hållbara boendelösningar
 • Se till att alla förvaltningar är förtrogna med den gemensamma strategin och att den inomkommunala samverkan har ett helhetsperspektiv, som förutom bosättning tar fasta på integration och behovet av samhällsservice
 • Underlätta samverkan mellan berörda förvaltningar genom en tydlig ansvarsfördelning
 • Bejaka kommunens samlade behov av bostäder när bostadsfrågan för nyanlända behandlas. Ta även hänsyn till behovet av bostäder för nyanlända som inte omfattas av bosättningsuppdraget i boendeplaneringen.

2: Klarlägg allmännyttans ansvar för bosättningsarbetet

 • Klargör i dialog med det kommunala bostadsbolaget/stiftelsen där sådant finns i vilken utsträckning allmännyttan ska erbjuda nyanlända och andra prioriterade målgrupper bostäder
 • Använd allmännyttans erfarenheter som långsiktig förvaltare och uppmärksamma att ett ökat ansvar från allmännyttan kan minska berörda förvaltningars arbetsbelastning
 • Använd allmännyttans åtagande som förebild i dialog med privata fastighetsbolag.

3: Öka privata hyresvärdars intresse för samverkan i bosättningsuppdraget

 • Undersök vad privata hyresvärdar efterfrågar för att underlätta samverkan kring olika boendelösningar och utveckla ett tydligt erbjudande utifrån informationen
 • Arbetet med att söka och rekvirera bostäder för nyanlända och andra målgrupper bör vara samordnat – en väg ut
 • Samla de sociala kontrakten på en förvaltning för att fastighetsägarna ska ha en väg in i organisationen.

4: Förhyrning av privatpersoners bostäder – ett viktigt komplement

Allmännyttan och privata fastighetsbolag är aktörer som har möjlighet att erbjuda permanenta boendelösningar, men tillfälliga lösningar är också nödvändiga för att ta emot nyanlända på anvisning.

 • Använd förhyrning av privatpersoners bostäder som ett viktigt komplement. Boendelösningen omfattar ofta tidsbegränsade kontrakt och det blir därmed viktigt att ha en beredskap för omflyttning i många fall
 • Rusta organisationen inför många unika frågor från privatpersoner
 • Marknadsföring är avgörande för genomslagskraften och det är nödvändigt att nå kommunmedborgare som inte själva aktivt söker informationen eller tar kontakt
 • Ett genomtänkt matchningsarbete mellan nyanländ och hyresvärd ökar chanserna för en hållbar boendelösning.

5: Nyttja olika typer av boendelösningar för flexibilitet i bosättningsuppdraget

 • Fördela risken mellan olika typer av boendelösningar och skapa därigenom ett mindre sårbart system
 • Öka möjligheten att sprida nyanlända i kommunen genom olika typer av boendelösningar som är möjliga i olika typer av bostadsområden

6: Erbjud boendestöd och verka som garant

Både privata fastighetsbolag och privatpersoner är i flera kommuner ovilliga att hyra ut bostäder om kommunen inte finns med som garant.

 • Se över möjligheten att anställa boendestödjare, med om möjligt relevant språkkompetens som genomför ett traditionellt boendestöd vid behov och erbjuder integrationsfrämjande insatser
 • Överväg att använda kontrakt där kommunen går in som garant för att inledningsvis öka viljan hos fastighetsägare att hyra ut bostäder till målgruppen
 • Nyttja kommunens kompetens inom fastighetsområdet för att teckna avtal och utfärda garantier som är långsiktigt hållbara och som ger möjligheter för kommunen att klara bostadssociala åtaganden.

7: Bygga om och anpassa kan skapa mindre motsättningar än att bygga nya tillfälliga lösningar

 • Befintliga fastigheter som ges ett förändrat användningsområde kan ha mindre risk för överklagan än nybyggnation av tillfälliga bostäder, då fastigheterna redan är en del av stadsbilden.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset