Publicerad 20 december 2021

Ekonomi- och verksamhetsstatistik

SKR presenterar varje år statistik om verksamhet och ekonomi i regioner. Verksamhetsstatistik för åren 2011-2020 finns nu tillgänglig. Syftet är att ge en nationell heltäckande bild och att underlätta jämförelser mellan regionerna över tid. Statistiken är uppdelad efter verksamhet enligt VI 2000.

Tabellsamlingar och öppen data

Verksamhetsstatistik 2011-2020

Verksamhetsstatistik för åren 2011 till 2020 visar att de fysiska besöken för riket har minskat med omkring 16 % för året som helhet. Den offentliga verksamheten har minskat mer än den privata medan distanskontakterna däremot har ökat under pandemiåret.

Inom tandvården finns en markant minskning i behandlade patienter. Samtidigt ligger de disponibla vårdplatserna kvar på ungefär samma nivå som föregående år, efter att ha minskat under flera år.

All verksamhetsstatistik, inklusive statistik om vårdtillfällen, för åren 2011-2020 samlad i en excelfil.

Verksamhetstabeller 2011–2020 (Excel) Excel, 3 MB.

Ekonomistatistik 2010-2020

All ekonomistatistik, inklusive resultat och balansräkning, för åren 2010-2020 samlad i en excelfil. Statistiken samlas in av SCB.

Ekonomitabeller 2010-2020 (Excel) Excel, 3 MB.

Visualiseringar och sammanställningar

Interaktiva diagram

Interaktiva diagram som ger en snabb överblick över statistiken för åren 2006 och framåt. Här kan du enkelt jämföra regioner med varandra och se utvecklingen över tid. Här finns även möjligheter att jämföra öppen vård inklusive hemsjukvård och tandvård, slutenvård, verksamhetskostnader och resultaträkning.

Webbvisualisering

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling

Här återfinns ett urval av tabeller och diagram som ger en överskådlig bild av regionernas ekonomi och verksamhet. Statistiken finns i excel samt en sammanställning i pdf-format.

Sammanställning hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2020 (Excel) Excel, 631 kB.

Sammanställning hälso-och sjukvård samt regional utveckling 2020 (PDF) Pdf, 2 MB.

Om statistiken

Statiken samlas in från regionerna en gång per år enligt verksamhetsindelningen VI 2000. En ny uppdaterad version kommer i början av 2022.

Verksamhetsstatistiken samlas in av SKR. Ekonomistatistiken samlas in av SCB och följer kontoplanen Regionbas.

Kontoplanen Regionbas

Kommunernas ekonomi och verksamhet

Statistik som beskriver kommunernas ekonomi- och verksamhet presenteras bland annat här:

Sektorn i siffror

Kolada (databasen för kommuner och regioner)

Öppna jämförelser

Statistiska Centralbyrån, SCB

Informationsansvarig

  • Einar Sjölund
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR