Publicerad 14 maj 2024

Ekonomi- och verksamhetsstatistik inom hälso- och sjukvården

SKR presenterar varje år statistik om verksamhet och ekonomi i regioner. Syftet är att ge en nationell heltäckande bild och att underlätta jämförelser mellan regionerna över tid. Statistiken är uppdelad efter verksamhet enligt VI 2000.

Tabellsamlingar och öppen data

Interaktiva diagram

Interaktiva diagram som ger en snabb överblick över statistiken för åren 2006 och framåt. Här kan du enkelt jämföra regioner med varandra och se utvecklingen över tid. Här finns även möjligheter att jämföra öppen vård inklusive hemsjukvård och tandvård, slutenvård, verksamhetskostnader och resultaträkning.

Webbvisualisering

Verksamhetsstatistik 2014-2023

Verksamhetsstatistiken omfattar uppgifter om hälso- och sjukvården samt regionernas utbildningsverksamhet. Statistiken samlas in av SKR.

All verksamhetsstatistik inklusive statistik om vårdtillfällen för åren 2014-2023 (Excel) Excel, 4 MB.

Ekonomistatistik 2013-2022

Här finns all ekonomistatistik, inklusive resultat och balansräkning, för åren 2013-2022 samlad i en excelfil. Statistiken samlas in av SCB.

Ekonomitabeller 2013-2022 (Excel) Excel, 3 MB.

Sammanställningar

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling

Delar av statistiken presenteras i ett urval av tabeller och diagram som ger en överskådlig bild av regionernas ekonomi och verksamhet.

Sammanställning hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2022 (Excel) Excel, 799 kB.

Sammanställning hälso-och sjukvård samt regional utveckling 2022 (PDF) Pdf, 2 MB.

Om statistiken

Regionerna organiserar sina verksamheter på olika sätt och använder olika driftsformer. För att kunna göra jämförelser regioner emellan används en specifik verksamhetsindelning, VI 2000. Den beskriver och definierar regionens alla verksamhetsområden, till exempel mödrahälsovård, psykiatrisk slutenvård eller infrastruktur.

Verksamhetsindelning VI2000

Verksamhetsstatistiken samlas in av SKR. Ekonomistatistiken samlas in av SCB och följer kontoplanen Regionbas.

Kontoplanen Regionbas

Kommunernas ekonomi och verksamhet

Statistik som beskriver kommunernas ekonomi- och verksamhet presenteras bland annat här:

Sektorn i siffror

Kolada (databasen för kommuner och regioner)

Öppna jämförelser

Statistiska Centralbyrån, SCB

Publikationer

Informationsansvarig

  • Therese Ekdal
    Handläggare
  • Einar Sjölund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.