Publicerad 22 november 2021

Vad innebär undantag från delegationsförbudet för brådskande ärenden?

I vissa fall kan även sådana ärenden som omfattas av delegationsförbud delegeras. Det gäller enbart sådana ärenden som är så brådskande att nämndens avgöranden inte kan avvaktas. Det är bara ordföranden eller annan ledamot i nämnden som kan ges rätt att fatta beslut i brådskande ärenden. Beslut som fattats med stöd av den delegationen ska alltid anmälas till nämnden.

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR