Publicerad 15 september 2021

Kommunernas köp av verksamhet

SKR följer årligen upp hur kommuner nyttjar marknaden för att tillgodose behov av verksamhet. Kommunernas verksamhet hanteras genom egen verksamhet, samverkan med andra offentliga aktörer eller upphandlat av privata leverantörer. Här redovisas kommuners kostnader för köpt verksamhet från privata leverantörer för 2020.

Kommunernas totala kostnader för egentlig verksamhet uppgick under 2020 till 690,6 miljarder kronor. Kommunerna köpte under året verksamhet från privata leverantörer för 104 miljarder kronor, detta är en ökning med 1,4 procent.

Andels- och kostnadsutvecklingen är låg i förhållande till tidigare år. Den avstannade utvecklingen kan förklaras av pandemieffekter samt minskade kostnader inom området särskilt riktade insatser.

Tabell 1: Kommunernas kostnader för verksamhet och köpt verksamhet från privata leverantörer 2019–2020

Miljarder kronor

Tabellen visar kommunernas totala kostnader för verksamhet för åren 2019 och 2020 i miljarder kronor, och hur många miljarder som är köpt verksamhet.


2019

2020

Totala kostnader egentlig verksamhet

676

691

– varav köp av verksamhet från privata leverantörer

103

104

Källa: SCB

En förklaring till att ökningstakten av både totala kostnader och köpt verksamhet varit lägre på senare år kan förklaras av att kostnader för köpt verksamhet inom området särskilt riktade insatser minskar för fjärde året i rad. Under 2015 och 2016 hade kommunerna stora kostnadsökningar av köpt verksamhet inom området utifrån flyktingmottagande. Nivåerna motsvarade under 2020 återigen 2014 års belopp. En påverkansfaktor som ska beaktas är att pandemieffekter syns även avseende antalet asylsökande individer, då 2020 års antal asylsökande var det lägsta antal sedan 2005.

Det är noterbart att det endast är inom de ekonomiskt stora områdena pedagogisk verksamhet samt vård och omsorgsområdet som det köps verksamhet till en högre kostnad än föregående år. Inom områdena politik, infrastruktur, kultur och fritid samt nämnda riktade insatser minskar kostnaderna för köpt verksamhet under 2020 i förhållande till 2019.

Den största kostnadsutvecklingen av köpt verksamhet sker inom det pedagogiska området där det köps allt mer från privata utförare av grundskola och gymnasieskola. Inom vård och omsorgsområdet så köps det för en högre summa pengar från privata leverantörer, men för en minskade andelar av totala kostnaderna för området. Inom äldreomsorgen minskar andelen köpt verksamhet från privata leverantörer både inom ordinärt boende som inom särskilt boende för fjärde året i rad.

Köp av verksamhet per kommun

Den köpta verksamheten från privata leverantörer utgjordes 2020 av 15,1 procent av totala kostnader för eget åtagande på riksnivå.

Merparten av de tio kommunerna som köper mest verksamhet från privata leverantörer återfinns i Stockholmsregionen.

Tabell 2: Köp av verksamhet per kommun

Tabellen redovisar de tio kommunerna som köper mest verksamhet från privata leverantörer.
Procent

Tabellen redovisar de tio kommunerna som köper mest verksamhet från privata leverantörer.
Värdet angivet i procent

Kommun

Procent

Täby

43,5

Solna

40,6

Vellinge

39,0

Danderyd

38,5

Österåker

38,4

Nacka

38,0

Upplands Väsby

37,1

Sollentuna

32,1

Stockholm

30,5

Staffanstorp

29,9

Källa: SCB

Olofström köpte lägst andel verksamhet från privata leverantörer under 2020 med 2,2 procent följt av Sölvesborg där 2,5 procent av verksamhetskostnaderna utgjordes av köpt verksamhet från privata leverantörer.

Norrtälje driver sin beställarverksamhet av vård och omsorg genom ett kommunalförbund och toppar listan över andel verksamhet som köps sammanlagt från både offentliga och privata med 49 procent av totala verksamhetskostnader. Kommuner som bedriver verksamhet i kommunalt bolag, som Höganäs, återfinns också högt upp på listan över kommuner som köper störst andel verksamhet från både offentliga och privata.

Hur såg köp av egentlig verksamhet ut i din kommun? Jämför i Kolada

Köp av egentlig verksamhet totalt från privata utförare i andel procent.

Källa: SCB

Diagramförklaring

Kommunens köp av egentlig verksamhet totalt, från privata utförare, som andel av kostnad för eget åtagande för egentlig verksamhet (procent). Köp av verksamhet är betalning för ett offentligt uppdrag (kärnverksamhet) som överlämnats till någon annan att utföra. Kostnad för eget åtagande är bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner. I begreppet egentlig verksamhet har kommunal affärsverksamhet och gemensam verksamhet (inkl. lokaler) exkluderats.

Verksamhetsområden och köp av verksamhet

Verksamhetskostnaderna kategoriseras in i fem stycken områden:

  • infrastruktur och skydd med mera
  • fritid och kultur
  • pedagogisk verksamhet
  • vård och omsorg
  • särskilt riktade insatser

I nedan tabell följer för vilka belopp och hur stor andel av verksamhetsområdet som köptes av privata utförare under 2020.

Tabell 3: Kommunernas köpta verksamhet av privata utförare per verksamhetsområde

Miljarder kronor och andelar i procent

Tabellen visar kommunernas köpta verksamhet av privata utförare per verksamhetsområde. Det angivan värdet är miljarder kronor (mdr) och andelar i procent (%).

Område

Köpt verksamhet privata utförare (mdr)

Andel köpt verksamhet från privata utförare (procent)

Infrastruktur, skydd, med mera

3,3

6,4

Fritid och kultur

0,7

16

Pedagogisk verksamhet

52,7

17,0

Vård och omsorg

46,5

17,1

Särskilt riktade insatser

1,1

6,7

Källa: SCB

Tabellförklaring

De största verksamhetsområdena är den pedagogiska verksamheten samt vård- och omsorgsverksamheten. Det är även inom dessa områden som det köps störst andel verksamhet från andra aktörer.

Pedagogisk verksamhet

Den pedagogiska verksamheten fördelas in i fyra undergrupper, förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. De största beloppen för verksamhet återfinns inom de tre förstnämnda grupperna medan det andelsmässigt är inom gymnasieskolan där det köps störst andel verksamhet, 48,1 procent av totala kostnader för området utgörs av köpt verksamhet.

Under 2020 uppgick kostnaderna för hela området pedagogisk verksamhet till 310 miljarder kronor och är det verksamhetsområde där kommunerna lägger mest pengar. Kommunerna upphandlade under 2020 verksamhet för 53 miljarder kronor från privata leverantörer.

Över riket upphandlas 17 procent av verksamhet från privata leverantörer och det har skett en procentuell ökning av köpt verksamhet från privata leverantörer senaste åren. De kommuner som upphandlar mest inom området är Täby 51,5 procent, Upplands Väsby 48,5 procent och Solna procent.

Det område inom de pedagogiska verksamheterna där det upphandlas andelsmässigt högst andel från privata leverantörer är inom gymnasieskolan. Under 2020 så uppgick en fjärdedel av de totala kostnaderna för gymnasieskolan genom köp från privata leverantörer. Vaxholm är den kommun som upphandlar störst andel verksamhet från privata leverantörer inom området med 68,9 procent.

Den köpta verksamheten från privata leverantörer utgjordes 2020 av 17 procent av totala kostnader för eget åtagande på riksnivå.

Hur såg köp av pedagogisk verksamhet från privata leverantörer ut i din kommun? Jämför i Kolada

Källa: SCB

Diagramförklaring

Kommunens köp av pedagogisk verksamhet, från privata utförare, som andel av kostnad för eget åtagande för pedagogisk verksamhet, totalt (procent). Köp av verksamhet är betalning för ett offentligt uppdrag (kärnverksamhet) som överlämnats till någon annan att utföra. Kostnad för eget åtagande är bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner.

Vård och omsorg

Den köpta verksamheten från privata leverantörer utgjordes 2020 av 17,1 procent av totala kostnader för eget åtagande på riksnivå.

Vård och omsorg innefattar tre huvudspår med underkategorier, vård och omsorg om äldre, vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. De stora områden fördelas även ner på underkategorier såsom insatser i ordinärt eller särskilt boende. Inom området så finns det stora skillnader i hur kommunerna valt att organisera verksamhet, där flera kommuner har all verksamhet i egenregi medan andra inte har någon egenregi alls.

Verksamhetskostnaderna under 2020 för hela området vård och omsorg 273 miljarder kronor, av detta upphandlades verksamhet från privata leverantörer för 46,5 miljarder. 2020 är, precis som 2021 med stor sannolikhet kommer att bli, ett år som är svårt att jämföra med utifrån pandemins effekter, något som särskilt påverkar vård och omsorgssektorn. Effekterna syns bland annat på andelarna som upphandlade från privata som varit stabil på 17,5 procent under senaste tre åren för att under 2020 sjunka till 17,1 procent av de totala verksamhetskostnaderna för området.

De kommuner som köpte mest vård och omsorgsverksamhet från privata leverantörer under 2020 var Vellinge med 64,8 procent följt av Staffanstorp 61,1 procent och Danderyd 55,1 procent. Sex kommuner upphandlade under 2020 över hälften av sin totala vård och omsorg från privata leverantörer, mätt i andelar av kostnader. Noterbart inom vård och omsorgssektorn är att köp av äldreomsorg, både i ordinärt boende och i särskilt boende, från privata leverantörer minskat fyra år i rad.

Hur såg köp av vård och omsorg från privata leverantörer ut i din kommun? Jämför i Kolada

Källa: SCB

Diagramförklaring

Kommunens köp av vård och omsorg, totalt, från privata utförare, som andel av kostnad för eget åtagande för vård och omsorg, totalt (procent). Köp av verksamhet är betalning för ett offentligt uppdrag (kärnverksamhet) som överlämnats till någon annan att utföra. Kostnad för eget åtagande är bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR