Publicerad 8 april 2021

Kommunernas köp av verksamhet

Kommunernas köp av verksamhet ökade totalt med 3 procent under 2019, vara köp från privata ökade med 2,5 procent nominellt. Nedgången av kostnaderna inom området riktade insatser, kommunernas kostnader förknippade med flyktingmottagande, fortsatt att minska också 2019 och bidrar till den relativt låga kostnadsutvecklingen totalt. Volymtillväxt, andel av totala kostnader, var i princip obefintlig 2019.

Kostnader för egentlig verksamhet

Kommunernas totala kostnader för egentlig verksamhet (totala kostnader exklusive affärsverksamhet) uppgick 2019 till 676 miljarder kronor, en kostnadsökning på 2,5 procent i förhållande till 2018. Trots många utmaningar är detta den procentuellt lägsta kostnadsökningen för den i analysen ingående perioden 2006–2019. Del i orsaken är sjunkande kostnader för flyktingmottagande och placeringskostnader för ensamkommande barn efter toppen 2016. Under åren 2017-2019 har kostnaderna inom verksamhetsområdet särskilt riktade insatser sammanlagt minskat med drygt 17 miljarder kronor.

Tabell 1. Kommunernas kostnader för verksamhet 2018–2019

Miljarder kronor

Tabellen visar kommunernas totala kostnader för verksamhet för åren 2018 och 2019 i miljarder kronor, och hur många miljarder som är köpt verksamhet.


2018

2019

Totala kostnader egentlig verksamhet

660

676

– varav köp av verksamhet

127

131

 

Köp av verksamhet per motpart

Kommunerna köpte verksamhet totalt 131 miljarder kronor under 2019. Detta motsvarar 19,4 procent av totala kostnader (kostnad för eget åtagande). Köpen från privata utförare vilket inkluderar privata företag, föreningar och stiftelser samt enskilda uppgick sammanlagt till 103 miljarder kronor. Resterande 28 miljarder kronor köptes från andra offentliga utförare.

Det är primärt kategorin privata företag som är mottagare av offentliga medel inom området köp av verksamhet. 66 procent av totala kostnader för köpt verksamhet utgick under 2019 till privata företag.

Tabell 2. Kommunernas köp av verksamhet totalt, samt uppdelat för privata och offentliga utförare för åren 2018–2019

Miljarder kronor

Tabellen visar kommunernas köp av verksamhet totalt, samt uppdelat för privata och offentliga utförare för åren 2018 och 2019, i miljarder kronor.


2018

2019

Köp av verksamhet totalt

127

131

– varav privata utförare

100

103

– varav offentliga utförare

27

28

Tabell 3. Fördelningen av kommunernas köp av verksamhet från privata utförare uppdelat på privata företag, föreningar och stiftelser samt enskilda för åren 2018–2019

Miljarder kronor

Tabellen visar kommunernas köp av verksamhet totalt, samt uppdelat för privata och offentliga utförare för åren 2018 och 2019, i miljarder kronor.


2018

2019

Privata företag

84

87

Föreningar och stiftelser

16

16

Hur såg köp av egentlig verksamhet ut i din kommun? Jämför i Kolada

Den köpta verksamheten utgjordes 2019 av 19,4 procent av totala kostnader för eget åtagande på riksnivå.

Diagramförklaring: Köp av verksamhet totalt egentlig verksamhet, dividerat med bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för egentlig verksamhet. Avser köp av sammanhållen tjänst - inte inköp av varor, materiel eller hyreskostnader. Källa: SCB.

Verksamhetsområden och köp av verksamhet

Kommunernas totala kostnader uppgick under 2019 till totalt 676 miljarder kronor. Kostnaderna kategoriseras in i sex stycken underområden; politisk verksamhet, infrastruktur och skydd med mera, fritid och kultur, pedagogisk verksamhet, vård och omsorg samt särskilt riktade insatser.

Tabell 4. Kommunernas totala kostnader för verksamhet och verksamhet köpt av privata utförare

Miljarder kronor respektive andel av totala kostnader i procent

Tabellen visar kommunernas kostnader för verksamhet inom olika områden och hur mycket man köpt in från privata utförare, i miljarder kronor samt som andel av totala kostnader i procent.

Område

Kostnad eget åtagande

Köpt verksamhet totalt

Andel köpt verksamhet av total kostnad

Köpt verksamhet privata utförare

Andel köpt verksamhet från privata utförare av total kostnad

Politisk verksamhet

8

0

3 %

0

0 %

Infrastruktur, skydd, m.m.

49

9

18 %

4

7 %

Fritid och kultur

33

1

3 %

1

2 %

Pedagogisk verksamhet

304

66

22 %

51

17 %

Vård och omsorg

263

52

20 %

46

17 %

Särskilt riktade insatser

20

2

12 %

2

10 %

Kommunerna har primärt stora kostnader inom pedagogisk verksamhet och inom vård och omsorg. Det är även inom dessa verksamheter det köps mest verksamhet från andra aktörer. Det är primärt inom den pedagogiska sektorn, och framför allt inom gymnasieskolan som verksamhet säljs mellan kommunerna.

Pedagogisk verksamhet

Den pedagogiska verksamheten fördelas in i tre undergrupper, förskola, grundskola och gymnasieskola. Där det är främst inom området gymnasieskola som det köps verksamhet från offentliga och privata utförare. Motsvarande 48 procent av de totala kostnaderna inom gymnasieskolan utgörs av köpt verksamhet. Det är Upplands Väsby, Täby och Solna som köper störst andel verksamhet inom detta område.

I Upplands Väsby uppges på hemsida att man har två gymnasieskolor, en kommunalt driven och en som drivs av ett privat företag. Kommunen belyser att den som bor i Stockholms län fritt kan ansöka till alla gymnasieprogram på alla gymnasieskolor som finns i länet. Upplands Väsbys kostnader för gymnasieskolan under 2019 utgjordes av 40 procent till privata företag samt ytterligare 32 procent till andra kommuner.

Inom området förskola, som även innefattar fritidshem och pedagogisk verksamhet, köptes verksamhet 2019 för knappt 19 procent av totala kostnader. För grundskolan var motsvarande siffra knappt 15 procent.

Hur såg köp av gymnasieskola ut i din kommun? Jämför i Kolada

Nationellt upphandlades en hög andel verksamhet inom området gymnasieskola. 48 procent av totala kostnader gick till att köpa verksamhet inom detta område.

Diagramförklaring: Köp av gymnasieskola, totalt, tusentals kronor dividerat med bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för gymnasieskola, tusentals kronor. Källa: SCB.

Vård och omsorg

Vård och omsorg innefattar tre huvudspår med underkategorier. Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning inkluderar både SoL som insatser enligt LSS och SFB till personer mellan 0–64 år. Vård och omsorg om äldre fördelas på insatser i ordinärt boende som insatser i särskilt boende till personer över 65 år. Köp av individ och familjeomsorg fördelas in i undergrupperna vuxna med missbruksproblematik, barn och ungdomsvård samt köp av övrig IFO.

Inom vård och omsorgssektorn finns det kommuner som inte har någon egenregi, detta gäller framförallt inom äldreomsorgen. Hos dessa kommuner sker i stort sett all verksamhet genom privata företags omsorg som fått uppdraget efter att blivit godkända genom kommunens upphandlingsdokument som utgår från lagen om valfrihetssystem (LOV). Cirka 160 kommuner har infört valfrihet enligt LOV för hela eller delar av hemtjänstverksamheten, samtidigt syns en viss tendens att en förändringsresa påbörjats hos en del kommuner för att finna valfrihetsmodeller utifrån upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Det finns några kommuner som organiserat sig i egna bolag, här kan särskilt Höganäs och Sollentuna lyftas som exempel. Norrtälje har organiserat verksamhet i ett kommunalförbund, vårdbolaget Tiohundra, där kommunen och regionen samarbetar för att nå längre avseende en nära vård.

Hur såg köp av äldreomsorg ut i din kommun? Jämför i Kolada

Diagramförklaring: Köp av verksamhet äldreomsorg, dividerat med bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för äldreomsorg. Multipliceras med 100 för redovisning i procent. Avser köp av sammanhållen tjänst – inte inköp av varor, materiel eller hyreskostnader. Avser samtlig köp av verksamhet av externa producenter, till exempel föreningar och övriga stiftelser, övriga företag, kommunägda företag, stat, enskilda, andra kommuner, kommunalförbund och landsting. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset