Publicerad 1 februari 2023

Fel i kostnadsutjämningen 2022 och 2023 för kommuner

Statistiska centralbyrån (SCB) har upptäckt fel i beräkningarna av kostnadsutjämningen för kommuner för såväl utjämningsår 2022 som 2023. Skatteverket har meddelat kommunerna om detta, se Skatteverkets brev nedan, och SCB har publicerat ett reviderat utfall för de felaktiga åren.

Underlaget finns på SCB:s webbplats:

Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader, SCB

De reviderade beräkningarna kräver beslut av Skatteverket för att kunna omsättas i bidrag eller avgifter.

Felen innebär stora förändringar för vissa kommuner. I bifogad fil nedan sammanställs förändringen för såväl utjämningsår 2022 och 2023 för alla kommuner. Notera att felet även berör regleringsposten, som förändras marginellt 2022 och 2023. Även denna förändring syns i bilagan.

Korrigering av kostnadsutjämning för kommuner på grund av upptäckta fel (Excel) Excel, 128 kB.

Skatteverkets brev till kommunerna (PDF) Pdf, 86 kB.

Felet som avser 2022

Skatteverket avser fatta nya beslut om korrigerade utjämningsbidrag med stöd av förvaltningslagen, preliminärt i mitten av februari. SKR har ännu inte hunnit granska Skatteverkets rättsliga ställningstagande. Enligt uppgift från Skatteverket kommer beslutet att vara möjligt att överklaga inom tre veckor. Information om detta kommer att finnas i de kommande besluten Skatteverket kommer att kommunicera med kommunerna. Skatteverket planerar för att den korrigering som avser 2022, efter att besluten vunnit laga kraft, kommer att regleras vid ett enskilt tillfälle under våren 2023, i samband med reguljära utbetalningar av skatter och bidrag.

Felet som avser 2023

Skatteverket fattar normalt beslut med stöd av lagen om Kommunalekonomisk utjämning senast 15 april utjämningsåret. Korrigering av 2023 fattas således som en del i det ordinarie beslutet. Skatteverket bedömer att utbetalningarna för 2023 kommer att korrigeras från och med april eller maj, och då reglera det upplupna felet under 2023.

Budgetförutsättningar från SKR

Korrigerade belopp för 2023 i Prognosunderlag och modellen Skatter och bidrag kommer att komma i samband med skatteunderlagsprognosen 16/2. Korrigeringen kommer att beröra kostnadsutjämningen och totala intäkter. Storleken på korrigeringen för 2023 framgår av bilagan på denna sida. Notera att korrigeringen för 2022 inte kommer att framgå i dessa underlag. Korrigeringen för 2023 kommer också att beröra beräkningarna av de så kallade prislapparna i modellen Skatter och bidrag.

Redovisning och RS

Rådet för kommunal redovisning har lämnat ett yttrande i frågan om redovisningen för 2022, Yttrandet nås på rådets webbplats, rkr.se:

rkr.se

Kommun-Bas

Avseende Kommun-Bas föreslår vi att eventuell fordran bokförs på konto 165 medan eventuell skuld bokförs på konto 281. Det korrigerade beloppet i resultaträkningen hänförs till konto 825/835 beroende av om kommunen har ett bidrag eller en avgift i kostnadsutjämningssystemet och redovisas i resultaträkningen på raden Generella statsbidrag och utjämning.

Ingen ändring i insamling av RS steg 1

SCB har beslutat att den pågående insamlingen av RS steg 1 inte kommer att ändras på grund av felet. SCB vill heller inte att kommunerna gör särskilda justeringar i insamlingen för att omhänderta felet. I RS steg 2 kommer däremot de förifyllda värdena att baseras på de korrigerade uppgifterna från Skatteverket. Information om detta finns på uppgiftslämnarsidan men kommer även att skickas till kommunerna via e-post från SCB.

Felets orsak

Felet beror på ett programmeringsfel hos SCB. Fel befolkningsuppgifter har lästs in i modellen för grundskola och gymnasieskola och påverkar eventuell ersättning för ett växande eller krympande elevantal. Även korrigeringen för skillnader i hälsa i modellen för äldreomsorg har påverkats. Felet i regleringsposten uppstår som en konsekvens av felet i kostnadsutjämningen.

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    Ekonom
  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.