Publicerad 3 juli 2024

Huvudmannaskap för verksamhet som utförs av andra

Om kommunen eller regionen beslutar sig för att överlämna driften av en offentlig uppgift till en privat utförare, kvarstår ändå kommunen och regionen som huvudman för verksamheten.

Grundprincipen för huvudmannaskapet

Grundprincipen är att kommunen eller regionen har ett huvudmannaskap för sådan verksamhet man efter ett eget beslut överlämnat till privata utförare. Exempel på sådana beslut är att

  • upphandla en verksamhet som kommunen annars skulle utfört själv genom till exempel Lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • inrätta ett valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)
  • tilldela ett kontrakt utan föregående upphandling genom till exempel direktupphandling eller idéburet offentligt partnerskap (IOP)
  • överlämna verksamhet till ett offentligrättsligt organ som kommunen eller regionen kontrollerar, som ett kommunalförbund
  • överlämna verksamhet till ett privaträttsligt organ som kommunen eller regionen kontrollerar, som ett hel- eller delägt bolag, förening eller stiftelse.

Med en privat utförare avses en juridisk person eller enskild individ som mottagit uppdraget om vården av en kommunal angelägenhet.

Ibland är privata utförare egna huvudmän I vissa fall finns annan rättslig grund för en privat utförares anslutning till ett offentligt uppdrag. Då blir utföraren själv huvudman och kommunens eller regionens huvudmannaskap för den berörda verksamheten upphör, trots att kommunen eller regionen fortsatt med egna medel finansierar verksamheten.

Fristående förskolor och skolor är egna huvudmän. Anslutning till offentlig finansiering regleras i Skollagen. Skolinspektionen godkänner och utövar tillsyn över skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet. Kommunen utövar tillsyn över förskola vars huvudman kommunen har godkänt.

Frågor och svar om fristående skolor och bidrag

Läkare och fysioterapeuter anslutna till den så kallade nationella taxan, regleras i Lag om läkarvårdsersättning respektive Lag om ersättning för Fysioterapi. Regionerna har ett begränsat lagreglerat uppföljningsansvar. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tillsynsansvar för dessa verksamheter.

Huvudmannaansvar vid köp av enstaka platser Vid köp av enstaka insatser, som till exempel kommunens köp av enstaka platser för hem för vård av boende (HVB), har kommunen ansvaret för den individuella insatsen men inte för verksamheten som helhet.

Huvudmannens ansvar och ansvarsfördelning

Fullmäktiges ska:

  • Varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare samt för hur uppföljning ska ske och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. (Kommunallagen 5:3).
  • Genom avtalet med utföraren säkra tillgång till information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i den privata verksamheten. (Kommunallagen 10:9).

Fullmäktige är dessutom skyldiga att alltid kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal utförs av privata utförare. (Kommunallagen 10:8)

Fusk, oegentligheter, korruption och intern kontroll

Nämndens ansvar

Nämnderna har ansvar för att se till att verksamheten bedrivs enligt mål, riktlinjer och föreskrifter, den interna kontrollen är tillräcklig och verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. (Kommunallagen 6:6)

Nämndens ansvar för att verksamhet bedrivs i enlighet med beslutade mål och riktlinjer gäller för såväl egen verksamhet i offentlig regi, som för verksamhet som överlämnats att utföras av någon annan.

Kommunallag (2017:725)

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.