Publicerad 30 mars 2021

Revision

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner och regioner samt pröva ansvarstagandet. SKR bevakar utvecklingen samt ger stöd till medlemmarna.

Det här är kommunal revision

Varje kommun och region ansvarar för revisionen av sin verksamhet. Den kommunala revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och revisorerna är förtroendevalda. De biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. Tillsammans prövar de om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.

SKR:s uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja, stärka och utveckla den kommunala revisionen. Det gör vi genom att: normera god revisionssed, ge medlemmar stöd och råd inom kommunal revision och fullmäktiges ansvarsprövning, medverka i statliga utredningar och påverka lagstiftningen samt driva utvecklingsfrågor tillsammans med medlemmarna.

Evenemang

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset