Publicerad 23 september 2021

Överenskommelse vaccinering covid-19

Att säkerställa skyndsam vaccination mot covid-19 för Sveriges befolkning är ett ansvar som delas mellan staten och regionerna och där en välfungerande samverkan utifrån respektive aktörs ansvar är nödvändig.

Tilläggsöverenskommelse 16 september 2021

SKR och regeringen har tecknat en tilläggsöverenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, avseende riktade åtgärder för ökad vaccinationstäckning. Regeringen avsätter i tilläggsöverenskommelsen totalt 40 000 000 kronor för att stödja regionerna i det fortsatta arbetet med vaccinering. Medlen ska endast användas till insatser som syftar till att öka vaccinationstäckningen, och som specifikt riktar sig till grupper och områden inom vilka vaccinationstäckningen än så länge är lägre.

Tilläggsöverenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, avseende riktade åtgärder för ökad vaccinationstäckning (PDF) Pdf, 287 kB.

Ändringsöverenskommelser 1 juli 2021

Ändringsöverenskommelsen omfattar ungdomar födda 2005 och tidigare och att de nu erbjuds vaccin mot covid-19. I ändringsöverenskommelsen fastställs att den schablonersättning som parterna tidigare har enats om ska utgå även för vaccinering av ungdomar i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation. SKR:s rekommendation om kostnadsfri vaccination för den enskilde kvarstår.

Ändringsöverenskommelse 1 juli om genomförande av vaccinering (PDF) Pdf, 250 kB.

Ändringsöverenskommelse 1 april 2021

8 december 2020 tecknade SKR och regeringen en överenskommelse om mål, ansvar, roller och finansiering för covid-19-vaccinationen. Med anledning av förändrade förutsättningar avseende leverans av vaccin, beslutade parterna om en ändringsöverenskommelse 1 april 2021. I ändringsöverenskommelsen beskrivs de delar som justerats.

Ändringsöverenskommelsen tydliggör också statens och regionernas ansvar i arbetet med utfärdandet av vaccinationsbevis.

Överenskommelse 8 december 2020 om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021 (PDF) Pdf, 746 kB.

Ändringsöverenskommelse 1 april 2021 om genomförande av vaccinering mot covid-19 (PDF) Pdf, 490 kB.

Uppföljningsrapporter regionerna månadsvis

Inriktning

Alla i Sverige boende personer som är 18 år och äldre samt personer under 18 år, som efter individuell medicinsk bedömning bör vaccineras, ska så skyndsamt som möjligt kunna erbjudas en första dos vaccin mot covid-19, för de vaccin som kräver två doser. Därefter en andra dos enligt det dosintervall Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Målsättningen är att skyndsamt uppnå så hög täckningsgrad som möjligt i samtliga grupper. Ambitionen är att minst uppnå en täckningsgrad motsvarande 80 procent av personer över 65 år och minst 70 procent av resterande del av befolkningen som är 18 år och äldre, inklusive de personer under 18 år som efter en individuell medicinsk bedömning bör vaccineras.

Var fjortonde dag tar Folkhälsomyndigheten, för parternas räkning, fram en prognos för att tydliggöra när målsättningen kan uppnås. Prognosen ska visa när hela befolkningen över 18 år, samt de som är yngre än 18 år och som efter en individuell medicinsk bedömning bör vaccineras, utifrån leveranserna av vaccin kan ha erbjudits en första dos vaccin.

Syftet med vaccinationerna är i ett första skede att skydda grupper som löper större risk att få en allvarlig sjukdom eller dö från att insjukna i covid-19. I ett senare skede är syftet att förhindra spridning av sjukdomen i samhället. Båda parterna ska vidta åtgärder i syfte att nå en så hög vaccinationstäckning som möjligt.

Ansvar och roller

Regionernas ansvar

Regionerna ansvarar för att utföra vaccineringen och ska förbereda så att vaccinering kan starta omedelbart när godkänt vaccin levererats. Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring prioriterade grupper ska följas och anpassas efter de allra sköraste personernas förutsättningar och behov. Vaccinationerna ska genomföras på ett smittsäkert. Särskilda insatser ska tas fram för att nå ut till grupper som i andra sammanhang har en lägre vaccinationstäckning.

Regionerna ska inrapportera till vaccinationsregistret och i förekommande fall rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. Kommunikationsinsatser ska genomföras så att exempelvis personer med funktionsnedsättning eller de som inte har svenska som modersmål kan ta del av informationen.

Statens ansvar

Staten ska stå för kostnaden för inköp och distribution av vaccin samt kostnader för vaccineringar som regionerna utför eller som utförs på deras uppdrag. Det gäller även löpande kostnader i hela vaccinationskedjan inklusive logistik och kommunikation samt kostnader och investeringar som regionerna behöver genomföra för att förbereda vaccineringarna.

Staten ansvarar för att upprätta en fördelning av vaccin till regionerna samt att distribuera dessa enligt upprättad leveransplan. En prioritetsordning för när olika grupper i befolkningen ska erbjudas vaccination ska tas fram och kommuniceras. Slutligen ansvara staten för att säkerställa funktionaliteten i det nationella vaccinationsregistret.

Ekonomiska ersättningar till regionerna

Ersättningarna från staten till regionerna utgår från tre delar:

  1. För förberedande och löpande åtgärder ersätter staten regionerna med 400 miljoner kronor för 2021. I överenskommelsen beskrivs fördelningen av dessa medel. Staten ersätter också regionerna med 300 miljoner kronor för 2020 (dessa medel har meddelats av regeringen tidigare och omfattas inte av överenskommelsen). Dessa medel används för att stödja investeringar och löpande kostnader i hela vaccinationskedjan.
  2. Staten ersätter regionerna med ett schablonbelopp om 275 kronor per given dos vaccin.
  3. Särskilda ersättningar om sammanlagt 700 miljoner kronor kan betalas ut till de regioner som skyndsamt genomför vaccinationerna. För att få del av de medlen behöver regionen uppfylla någon eller flera av nedanstående kriterier:
  • Om regionen har vaccinerat 80 procent av personer över 65 år med minst en dos senast den 16 maj 2021 och för de vaccin som kräver två doser, därefter med en andra dos enligt Folkhälsomyndighetens rekommenderade dosintervall.
  • Om regionen vid tidpunkten som det levererats vaccin motsvarande den mängd som krävs för att vaccinera 100 procent av befolkningen med minst en dos, med beaktande av de rekommenderade dosintervallen, har vaccinerat 70 procent av resterande del befolkningen som är 18 år eller äldre med minst en dos.
  • Om regionen skyndsamt rapporterar till vaccinationsregistret.

Rekommendation om avgiftsfri vaccination för invånare

Varje region beslutar om avgifter för vaccinering. SKR rekommenderar alla regioner att erbjuda gratis vaccin till alla som ska vaccinera sig mot covid-19. SKR anser att i ett rådande pandemiläge ska inte någon enskild individ av ekonomiska skäl behöva avstå ifrån att ta del av regionens erbjudande om vaccination mot covid-19.

Rekommendering om kostnadsfrihet av vaccinering mot covid-19 (PDF) Pdf, 310 kB.

Tilläggsöverenskommelse vaccination av barn 16-17 år (födda 2005 och senare), 1 juli 2021

Den 22 juni presenterade Folkhälsomyndigheten rekommendationer gällande vaccinationer av personer under 18 år. Med anledning av denna rekommendation har regeringen och SKR tecknat en tilläggsöverenskommelse som omfattar även dessa vaccinationer. I överenskommelsen fastställs att den schablonersättning som parterna tidigare har enats om ska utgå även för vaccinering av barn. SKR:s rekommendation om kostnadsfri vaccination för den enskilde kvarstår.

Tilläggsöverenskommelse vaccination av barn 16-17 år (PDF) Pdf, 170 kB.

Informationsansvarig

  • Ulrika Vestin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset