Publicerad 16 mars 2021

Folkbildning

Folkbildning engagerar årligen ett stort antal människor i sina verksamheter. Via Folkbildningsrådet arbetar SKR för att skapa goda förutsättningar för folkhögskolor och studieförbund.

Folkbildningen är "fri och frivillig" vilket innebär att den inte regleras av staten utan genomförs av folkhögskolorna och studieförbunden samt riktar sig till vuxna människor som själva bestämmer om de vill delta. Folkbildningen finansieras till allra största del av det offentliga genom anslag och bidrag från stat, regioner, landsting och kommuner.

Det finns ca 150 folkhögskolor runt om i landet och ett fyrtiotal av dessa ägs av landsting och regioner. Det är viktigt att folkhögskolorna får bästa möjliga villkor att verka, bland annat för att kunna bidra till att utjämna utbildningsklyftor och ge människor som av någon anledning inte har fullgjort grund- eller gymnasieskolan en andra chans till utbildning. Folkhögskolorna spelar också en stor roll i den regionala kulturpolitiken, både med sina estetiska utbildningar och som kulturella arenor lokalt.

SKR:s roll

SKR stödjer medlemmarna framförallt genom att vara en aktiv medlem i Folkbildningsrådet. Övriga medlemmar är Studieförbunden i samverkan och Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO). Folkbildningsrådet är den organisation som sätter upp kriterier och fördelar de statliga anslagen till folkhögskolorna och studieförbunden. Inom ramen för medlemskapet i Folkbildningsrådet företräder SKR de offentligägda folkhögskolorna.

Det är också viktigt för SKR att stödja medlemmarna i deras arbete med att utforma folkbildningspolitiska strategier och stödmodeller till studieförbunden.

SKL tar också fram en rekommendation om mobilitetsstöd för folkhögskolorna (tidigare interkommunal ersättning).

Publikationer

Informationsansvarig

  • Louise Andersson
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset