Publicerad 19 februari 2024

Fördjupning om försäkringsmedicin och sjukskrivning

Här finns länkar för dig som vill fördjupa dig eller skaffa en god grundkunskap inom området sjukskrivning och rehabilitering.

Försäkringsmedicin

Patienter som söker hälso- och sjukvård kan samtidigt vara i behov av försäkringsmedicinska bedömningar och utlåtanden om sin funktions- och aktivitetsnivå. Kunskap och kompetens inom försäkringsmedicin är en viktig grund för att hälso- och sjukvården ska kunna tillmötesgå patientens behov på ett tillfredställande sätt.

Kunskapsområdet försäkringsmedicin, SKR

Försäkringsmedicin på Försäkringskassan

Läkares arbete med sjukskrivning, Karolinska Institutet

Andra länkar om försäkringsmedicin, Karolinska Institutet

SKR:s webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin

Sjukskrivning och rehabilitering

Patienter som söker hälso- och sjukvård på grund av ohälsa ska erbjudas ett bra och effektivt omhändertagande. Sjukskrivningsfrågan har ökad prioritet i hälso- och sjukvården för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i arbetet med sjukskrivningar och rehabilitering.

Sjukskrivning och rehabilitering, SKR

Föreskrifter om att utfärda intyg i hälso-och sjukvården, Socialstyrelsen

Rekommendationer och indikatorer för försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen

Information om intyg, Försäkringskassan

Läkarintyget - en viktig pusselbit, Försäkringskassan

Utbildning i Webcert, Inera


Psykisk hälsa

Var tredje patient i väntrummet på en svensk vårdcentral eller hälsocentral har någon form av psykisk ohälsa. Sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa blir allt vanligare. Tidiga insatser kan minska individens lidande, antalet sjukskrivningar och sjukskrivningarnas längd.

Information om psykisk hälsa inom ramen för överenskommelsen, Uppdrag psykisk hälsa

Psykisk hälsa och ohälsa, SKR

Förebygga och förkorta sjukskrivningar, Uppdrag psykisk hälsa

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, Socialstyrelsen

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen

Stressrelaterad psykisk ohälsa, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationella vård och insatsprogram inom psykisk hälsa, Uppdrag psykisk hälsa

Stress och fysisk aktivitet, Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS)

Fysisk hälsa

Det finns olika orsaker till att vi drabbas av fysiska besvär. Smärta kan bero på olika saker och kan delas in i olika kategorier: smärta på grund av skada eller sjukdom, nervsmärta, psykogen smärta eller smärta där orsaken inte går att klarlägga. Tidiga insatser kan minska både individens lidande, antalet sjukskrivningar och sjukskrivningarnas längd.

Akut rygg- och nacksmärta, SBU uppdaterad 2010

Rehabilitering vid långvarig smärta, SBU uppdaterad 2010

Rekommendationer och indikatorer för försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen

Information om smärta, Vårdguiden 1177

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd, sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS)

Smärta, Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS)

Rehabiliteringskoordinering

Rehabiliteringskoordinatorn utreder arbets- och livssituation och stöttar patienten utifrån önskemål och förutsättningar, samordnar insatser och samverkar inom vårdenheten och övriga verksamheter i hälso-sjukvården samt koordinerar vid behov samverkan med arbetsgivaren, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialtjänsten.

Syftet med samordningen är en tydlig sjukskrivnings-och rehabiliteringsplan för återgång i arbete.

Utbildningsmaterial och stöd inom funktionen för koordinering, SKR

Riksdagens författningsförslag om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete 2018, Socialdepartementet

Arbetsinriktade åtgärder

Med åtgärder som vidtas på arbetsplatsen avses arbetslivsinriktad rehabilitering, inte medicinsk rehabilitering. Arbetsgivaren ska utreda vilka arbetsuppgifter som arbetstagaren kan utföra trots sin nedsatta arbetsförmåga, samt vad arbetsgivaren kan göra inom ramen för vad verksamheten tillåter för att underlätta rehabilitering och återgång i arbete.

Arbetsanpassning och rehabilitering, Arbetsmiljöverket

Föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket

Arbetslivsinriktad rehabilitering, Försäkringskassan

Prevent: Rehabverktyget

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.