Publicerad 9 februari 2024

Nyttorealisering

Att arbeta med nyttorealisering handlar om att förändringar och investeringar ska få avsedd för invånarna, verksamhetsutveckling som vilar på ett behovsdrivet och värdebaserat arbetssätt.

Välfärden står inför stora utmaningar och kommuner och regioner behöver arbeta aktivt med både med att öka effektiviteten och att hitta helt nya arbetssätt genom förnyelse och innovation. Men hur ska beslutfattare veta att de satsar på rätt saker och att förändringarna faktiskt ge de effekter som avses?

Svaret är nyttorealisering. Det handlar om att foga samman verksamhetens befintliga styr- och ledningsprocesser med systematiken för verksamhetsutveckling för att säkerställa att styrningen, ledningen och utvecklingen ger avsedd effekter.

Värdeskapande utvecklingsstyrning

Kostnaden för en investering eller en förändringsinsats ska vägas mot den nytta som den medför. För att skapa bättre beslutsunderlag och för att realisera och optimera nyttor behövs ett strukturerat och systematiskt arbetssätt.

Nyttorealisering handlar om att identifiera, specificera, planera, realisera och följa upp nyttor med den utveckling vi bedriver. Nyttorealisering är därmed ett mer omfattande arbete än att enbart ta fram en nyttoanalys/-kalkyl. Förutsättningar för nyttorealisering är en tydlig arbetsprocess, tydliga rutiner och en tydlig ansvarsfördelning.

Exempel på arbete med Nyttorealisering

Sundsvalls kommun berättar om sitt arbete med nyttorealisering för framgångsrik verksamhetsutveckling. Filmen är 9 minuter och 21 sekunder lång.

Träning ger färdighet

Ett framgångsrikt nyttorealiseringsarbete är en process som kräver både träning och förståelse för vad det är och vilka funktioner från olika delar av organisationen som behöver vara involverade.

Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun har tagit fram en gemensam utbildning i nyttorealisering. I utbildningen har de kombinerat teori – vad är nyttorealisering – med praktiken – hur man gör. I filmen berättar de om det gemensamma arbetet, utbildningens upplägg och värdet av träning.

Videon är 6 minuter och 55 sekunder.

Termer och begrepp

En kort ordlista med termer och begrepp som används inom ämnet nyttorealisering.

  • Nytta: Nytta är en mätbar förändring som uppfattas positivt av en eller flera målgrupper och som bidrar till verksamhetens mål.
  • Nyttoanalys och nyttokalkyl: En del i beslutsunderlaget inför beslut om införande. I en nyttoanalys och en nyttokalkyl ingår att identifiera och beskriva nyttor, planera för mätning av nuläget och uppföljning av utfallet. I nyttokalkylen ingår beräkningar.
  • Ekonomisk nytta: Ekonomisk nytta värderas och kan hämtas hem i pengar. Kan vara både minskade kostnader och ökade intäkter.
  • Omfördelningsnytta: Omfördelningsnytta är nytta i form av frigjorda resurser som kan fördelas om till någonting annat. Nyttan kan värderas i pengar.
  • Kvalitetsnytta: Kvalitetsnytta värderas sällan i pengar och är därmed svårare att värdera och mäta. Exempel på kvalitetsnytta är bättre service till medborgare, snabbare handläggning, ökad trygghet, minskad orosmedicinering eller färre fallolyckor hos äldre, förbättrade skolresultat med mera.
  • Samhällsnytta: Samhällsnytta är hållbar utveckling utifrån de tre hållbarhetsperspektiven ekologisk, social och ekonmiskt.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Linda Nordberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.