Publicerad 12 januari 2022

Nationella programmet för datainsamling (NPDi)

Förenkla data­in­samling till kvalitetsregister och begränsa dubbelregistrering.

Övergripande mål

Nationella programmet för datainsamling stödjer regioner och kvalitetsregister i arbeten med automatiersad informationsöverföring. Programmets arbete berör verksamhetsfrågor såväl som it-tekniska förutsättningar. Det är många parter som berörs och nödvändig hänsyn måste tas till vitt skilda beroenden. I förlängningen ska programmet föra över ansvar för nödvändiga förvaltnings­åtaganden till de berörda kvalitetsregistren själva i avsikt att mininera central förvaltning.

Programmet har som övergripande mål att bidra till

  • minskad administrativ belastning på vården,
  • bättre användning av standards för informationsöverföring och
  • högre kvalitet och täckningsgrad i registren.

Arbetet grundar sig på gemensam Strategi för informationsförsörjning och avsikten att, där det är lämpligt, i möjligaste mån automatisera informationsöverföringen till register. Fokus ligger på förutsättningar både i vårddokumentationen och i kvalitetsregistren. Centralt är användning av standards både avseende informatik och teknik.

Informatikarbete

NPDi ger registren stöd med nödvändigt informatikarbete. Varje register måste kunna specificera sitt informationsbehov på den nivå underlag kan förväntas finnas i vårddokumentationen och uttryckt enligt gemensam nationell och internationell standard.

Detta följer gängse krav från Inera och NPDi ger kvalitetsregister stöd att ta fram sina informations­specifikationer.

Teknisk anslutning

Varje enskild automatisering innebär en stor effektivisering och förenkling i vården och omsorgen. Men den tekniska realiseringen ska inte medföra att en ny och kostsam förvaltningsbörda upp­träder. Målet är att vårdgivare får en enhetligt hantering av informations­överföring till alla intressenter och göra journalhistorik tillgänglig i en form som följer gängse nationella och internationella standards. Ju mer vårddokumentationen är stukturerad och möjlig att knyta till entydiga klassifikationer och kodverk, desto mera blir möjligt att överföra med automatik. Samma underlag kan därmed också användas av alla intressenter.

Strategin för informationsöverföring grundar sig på användning av den nationella gemensamma it-infrastrukturen, Inera Nationell tjänste­plattform. Vårdgivare investerar här i en känd enhetlig teknisk arkitektur för publicering av vårdinformation. Detta medger utöver åtkomst mellan regionala system även nationell informationsförsörning som exempelvis till Nationell patient­över­sikt NPÖ, 1177-Journalen och så även till kvalitetsregister som ansluter sin data­insamling denna väg.

Kvalitetsregistren tar ansvar för att ställa samman vårdinformationen till de svar och den form registren önskar. All nödvändig programmering för att ställa samman journalhistorik till den specifika form respektive register kräver ska göras, så att säga, så nära registren som möjligt. NPDi förvaltar en nationellt gemensam central rapportfunktion, Nationell kvalitetsregisterrapport NKRR, som är tillgänglig för alla register. Andra registernära motsvarigheter som har samma mål, att lyfta bort mesta möjliga uppgiftslämnarbörda från vårdgivarsystemen, diskuteras också.

Hantering av personuppgifter

Automatisering ändrar inte grunden för utlämning av personuppgifter till kvalitetsregister. Utgångs­punkten är att varje lokal vårdgivare ansvarar för den personupp­giftshantering som den utför, både journalföring och inrapporteringen till ett kvalitetsregister. När uppgifterna rapporteras in till ett kvalitetsregister sker ett utlämnande. Uppgifterna överförs från en lokalt personupp­gifts­ansvarig (LPUA) till en annan personuppgiftsansvarig, centralt personuppgiftsansvarig (CPUA). Även i det fall hela hanteringen automatiseras kvarstår vårdgivarens ansvar för utlämnandebeslutet. I det tekniska flödet träder sedan biträden in. Vårdgivare har biträdesavtal med Inera, detta ingår i vad som kallas Kundavtalen. När registrens CPUA tar emot personuppgifterna så finns här biträdes­avtal dels med Inera, vidare med förvaltning NKRR och sist också med kvalitetsregistret och dess RCO eller annan it-leverantör.

Grad av automatisering

Det är ett stort skifte att gå från rutiner där sjukvårdsmedarbetare bidrar med tid och tankekraft för att fylla i registreringsblanketter till att i stället låta registersystem läsa berörd journal och ur denna med automatik ställa samman önskad information. Det är många olika vård­dokumentations­system som utgör källa och förutsättningarna för automatisering är högst skiftande. Där det saknas förutsättningar i vårddokumentation behövs fortsatt manuell registrering men där det går att automatisera ska man överväga möjligheten.

Den metodik NPDi följer medger olika grad av automatisering, från en partiell automatisering ,där vad som är möjligt att hantera maskinellt kompletteras med en manuell registrering, till ett full auto­matisk flöde där hela registreringsflödet löpande sker i bakgrunden helt utan medverkan av sjuk­vårdspersonal. Det är fullt möjligt att börja automatisera partiellt och sedan successivt öka omfattningen och kanske också övergå till helt automatiserad informationsöverföring.

Informationsansvarig

  • Staffan Winter
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.