Publicerad 24 november 2022

Stöd för automatiserad informationsförsörjning

Det Nationella programmet för datainsamling (NPDi) stödjer regioner och kommuner i arbetet med automatiserad informationsöverföring till kvalitetsregister. Syftet är att förenkla datainsamling till kvalitetsregister och begränsa dubbelregistrering.

Övergripande mål

Stödet avser verksamhetsfrågor såväl som it-tekniska förutsättningar. Det är många parter som berörs och hänsyn måste tas till vitt skilda beroenden.

Programmet har som övergripande mål att bidra till:

  • Minskad administrativ belastning på vården.
  • Bättre användning av standards för informationsöverföring.
  • Högre kvalitet och täckningsgrad i registren.

Den beslutade "gemensam strategi för informationsförsörjning" ligger till grund för arbetet. Fokus är på bättre förutsättningar för automatisk överföring av journalhistorik och för registrens läsning och bearbetning av information. Centralt är användning av standards både avseende informatik och teknik.

Informatikarbete

NPDi ger registren stöd med nödvändigt informatikarbete. Varje register måste kunna specificera sitt informationsbehov, uttryckt enligt gemensam nationell och internationell standard och definierad på den nivå som underlag kan förväntas återfinnas i den gängse vårddokumentationen.

Stöd ges även till vårdgivares it-ansvariga i frågor runt informatik och tolkning av standards och specifikationer.

Teknisk anslutning

Varje enskild automatisering innebär en stor effektivisering. Men en övergång från manuella rutiner till digitaliserade rutiner ska inte medföra att nya och kostsamma förvaltningsbördor uppträder. Strategin för informationsöverföring grundar sig på användning av befintlig gemensam nationell it-infrastruktur, Inera Nationell tjänsteplattform. Vårdgivare investerar redan här i en känd enhetlig teknisk arkitektur för publicering av vårdinformation. Detta medger utöver åtkomst mellan regionala system, nationell informationsförsörjning som exempelvis till Nationell patientöversikt NPÖ, 1177-Journalen och så även till kvalitetsregister.

Hantering av personuppgifter

Automatisering ändrar inte den juridiska grunden för utlämning av personuppgifter till kvalitetsregister. Varje vårdgivare ansvarar för personuppgiftshanteringen som den utför, både journalföring såväl som informationsöverföring till ett kvalitetsregister. När uppgifterna rapporteras in till ett kvalitetsregister sker ett utlämnande. Uppgifterna överförs från en lokalt personuppgiftsansvarig, LPUA, till en centralt personuppgiftsansvarig, CPUA, en myndighet som åtagit sig att ansvara för ett eller flera kvalitetsregisters personuppgifter. Märk att kvalitetsregistret endast är ett biträde till berört CPUA i den personuppgiftshantering som kvalitetsregisterarbetet innebär.

Det som tillkommer i samband med digitaliseringen är fastläggandet hur berörda it-organisationer agerar som personuppgiftsbiträden. Detta görs i så kallade personuppgiftsbiträdesavtal, PU-avtal. Vårdgivare har ett sådant med Inera, detta ingår redan i det som kallas Kundavtalen. Kvalitetsregistrens CPUA har PU-avtal dels med Inera, SKR central förvaltning och med kvalitetsregistrens olika it-stöd, antingen registrets RCO eller annan it-leverantör.

Grad av automatisering

Det är ett stort steg att gå från rutiner där sjukvårdsmedarbetare bidrar med tid och tankekraft för att manuellt fylla i registreringsblanketter till att i stället låta registersystem läsa berörd journal och ur denna med automatik ställa samman önskad information till ett kvalitetsregister. Förutsättningar för en automatiserad läsning är högst skiftande och för vissa kvalitetsregister behövs fortsatt manuell registrering.

Den metodik NPDi följer medger olika grad av automatisering.

  • Partiell automatisering, där vad som är möjligt att hantera maskinellt automatiseras och registreringen kompletteras och färdigställs manuell.
  • Helt automatiserat flöde, där all informationsöverföring löpande sker i bakgrunden helt utan medverkan av sjukvårdspersonal.

Det är fullt möjligt att börja automatisera partiellt och sedan successivt öka omfattningen och eventuellt också övergå till helt automatiserad informationsöverföring.

Informationsansvarig

  • Staffan Winter
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.