Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde patient- och närståendemedverkan i patientsäkerhetsarbetet

En arbetsgrupp ska se över och utveckla metoder för hur patienters och närståendes erfarenheter och förmågor kan tas tillvara ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

Uppdrag

Arbetsgruppens ska:

  • inventera nationellt och internationellt förekommande arbetssätt, metoder och verktyg i syfte att:
    • fånga patienters och anhörigas erfarenhet av vården med avseende på patientsäkerhet
    • göra patienter och anhöriga delaktiga i arbetet med patientsäkerhet, både vad avser utformning av vårdens processer och arbetssätt, och i samskapande av vården för den enskilde patienten
  • föreslå nya arbetssätt, metoder, och verktyg för patienters och anhörigas delaktighet i arbetet med patientsäkerhet i områden där de saknas
  • värdera vilka arbetssätt, metoder och verktyg som kan vara relevanta att stödja i ett nationellt perspektiv, baserat på inventeringar och förslag.

Aktuellt

Arbetsgruppen är under uppstart.

Ledamöter och kontakt

Information kommer

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård