Publicerad 28 september 2022

Insatsområde patient- och närståendemedverkan i patientsäkerhetsarbete

En arbetsgrupp ska se över och utveckla metoder för hur patienters och närståendes erfarenheter och förmågor kan tas tillvara ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

Uppdrag

Arbetsgruppens ska:

 • inventera nationellt och internationellt förekommande arbetssätt, metoder och verktyg i syfte att:
  • fånga patienters och anhörigas erfarenhet av vården med avseende på patientsäkerhet
  • göra patienter och anhöriga delaktiga i arbetet med patientsäkerhet, både vad avser utformning av vårdens processer och arbetssätt, och i samskapande av vården för den enskilde patienten
 • föreslå nya arbetssätt, metoder, och verktyg för patienters och anhörigas delaktighet i arbetet med patientsäkerhet i områden där de saknas
 • värdera vilka arbetssätt, metoder och verktyg som kan vara relevanta att stödja i ett nationellt perspektiv, baserat på inventeringar och förslag.

Aktuellt

Arbetsgruppen är under uppstart.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processtöd

Lillemor Sjöberg, chefsjuksköterska, regionledningskontoret, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ordförande

Mårten Lindström, ordförande läkemedelskommittén Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Anna Kullberg, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Annika Hässler, patientföreträdare, Funktionsrätt Stockholms län, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Carolina Israelsson, verksamhetsutvecklare, verksamhetsområde ambulanssjukvård, Region Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Lisa Lundberg, patientsäkerhetsstrateg, Nära vård och hälsa, Region Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Katrin Modig Pallin, regionutvecklare, Koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen Sjukvårdsregion Västra Götaland
 • Sofie Tängman, verksamhetsutvecklare, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Tomas Edman, koordinator, Experio lab, Region Värmland, Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård