Publicerad: 26 februari 2020

Felaktiga utbetalningar, ekonomiskt bistånd

För att behålla legitimiteten för välfärdssystemet är det viktigt att bedömningen av biståndsbehov bygger på korrekta uppgifter.

Det kan finnas olika orsaker till att det uppstår felaktiga utbetalningar (FUT). Det kan till exempel bero på att den sökande saknar kunskap om regelsystemet, att personen medvetet lämnar oriktiga uppgifter eller att det uppstått interna felaktigheter i handläggningen av ekonomiskt bistånd.

Nätverk kring felaktiga utbetalningar

Det finns ett nationellt nätverk kring felaktiga utbetalningar där flera myndigheter ingår såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN, Pensionsmyndigheten, Polisen, Migrationsverket, kommunrepresentanter och SKR.

Det finns även ett nätverk för kommuner. Nätverket träffas två gånger per år för att diskutera gemensamma frågor. Er kommun är välkommen att kontakta någon i nätverket för att delta eller ta del av andra kommuners erfarenheter.

Nätverket för kommuner har ett virtuellt samarbetsrum för handläggare i kommunen som arbetar med frågan, om du vill vara med i samarbetsrummet kontakta informationsansvarig handläggaren för denna webbsida.

Handbok kring felaktiga utbetalningar

Stockholms stad har tagit fram en handbok kring felaktiga utbetalningar. Syftet med handboken är att ge socialtjänsten stöd och handledning i sitt arbete, samt att behandla utredningar om felaktiga utbetalningar och misstänkt bidragsbrott på ett enhetligt sätt. Utgångspunkten för handboken är relevant lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Stockholms stads handbok kring felaktiga utbetalningar till andra kommuner (PDF, nytt fönster)

Statlig delegation för att minska felaktiga utbetalningar

Regeringen har tillsatt en delegation för att minska felaktiga utbetalningar och överutnyttjande av välfärden. Delegationen ska ta fram faktaunderlag om omfattningen av felaktiga utbetalningar, lämna förslag på mål och resultatindikatorer som gör det möjligt för regeringen att följa upp myndigheternas insatser och resultatet av dem.

Delegationen ska även komplettera andra utredningar inom området, särskilt den utredning som ser över välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet.

Utredningen ska redovisa en slutrapport den 1 december 2019, men presentera årliga delrapporter fram till dess.

Statlig utredning om bidragsbrottslagen

Regeringen har låtit en särskild utredare utvärdera tillämpningen av bidragsbrottslagen och de effekter som lagen har fått. Utredaren skulle ta ställning till om reformerna har fått avsedd effekt eller om det finns behov att ändra bidragsbrottslagen eller lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Arbetet slutredovisades februari 2018.

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!