Publicerad: 27 november 2019

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Resultaten är ett underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, såväl lokalt som nationellt.

Samtliga regioner deltar i undersökningen, som har genomförts av företaget Origo Group under de senaste åren och från och med 2019 genomförs av Institutet för kvalitetsindikatorer. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Resultat för 2018

Den 28 februari 2019 publiceras resultat samt årsrapport för genomförd undersökning från 2018. Undersökningen har genomförts i samtliga regioner utifrån ett nationellt gemensamt frågeformulär.

Hälso- och sjukvårdsbarometerns resultat för 2018, Vården i siffror

Sammanfattad rapport om 2018 års Hälso- och sjukvårdsbarometer

Undersökningen har genomförts med en så kallad mixad datainsamlingsmetod där svar samlas in både via en webbenkät och via telefonintervjuer. Samma metod användes under 2016 och 2017 års undersök­ning vilket medför att resultaten blir jämförbara mellan åren.

Fakta om Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdbarometern är en nationell undersökning som riktar sig till alla individer 18 år och äldre, som är folkbokförda i respektive region.Undersökningen har genomförts med en så kallad mixad datainsamlingsmetod där svar samlas in både via en digital webbenkät och via telefonintervjuer.

Ett nationellt gemensamt frågeformulär har tagits fram bestående av tio frågor om hälso- och sjukvår­den samt fyra bakgrundsfrågor om respondenten. Frågorna berör bland annat tillgång till hälso- och sjukvård, förtroende för hälso- och sjukvården, at­tityder till väntetider samt huruvida vården ges på lika villkor. I 2018 års mätning ingår även fyra tema­frågor samt ett antal regionspecifika frågor.

Totalt har 41 090 svar samlats in under 2018. De flesta regioner har valt att samla in 1 000 svar och några har valt ett större antal. Datainsamlingen har genomförts under april och maj respektive under oktober och november 2018. Antalet insamlade enkätsvar fördelas jämnt mel­lan de två undersökningsperioderna.

Syftet med undersökningen är att fånga be­folkningens syn på svensk hälso- och sjukvård – deras attityder, förväntningar och erfarenheter. Målet är att resultaten ska fungera som underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, såväl lokalt som nationellt.

Nationell patientenkät

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sofia Tullberg
    Biträdande sektionschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot