Publicerad: 28 maj 2020

Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2019

Ökad nöjdhet med sin förlossning, stärkt eftervård och färre allvarliga bristningar hos de kvinnor som föder barn. Det visar resultaten från SKR:s uppföljning av satsningen på vården före, under och efter graviditet. Samtidigt utgör kompetensförsörjningen en stor utmaning.

Färre bristningar och fler som går på efterkontroll

Sedan 2015 pågår en nationell satsning på vården före, under och efter graviditet samt på kvinnors hälsa. Den sammantagna utvecklingen sedan satsningen påbörjades är mycket positiv, vilket kan ses i årets sammanställning av regionernas redovisade insatser.

Utvecklingen mellan 2015 och 2019:

 • Andelen kvinnor som är mycket nöjda med sin förlossning har ökat från 70,6 procent till 74,1 procent.
 • Andelen kvinnor med icke-instrumentella förlossningar, det vill säga som föder utan hjälp av sugklocka eller tång, som drabbas av allvarliga bristningar har under samma period minskat från 2,5 procent till 2,1 procent.
 • Fler kvinnor kommer på eftervårdsbesök vid barnmorskemottagning efter förlossningen. Ökningen är störst i de grupper där lägst andel går på eftervårdsbesök. Exempelvis har andelen kvinnor födda utanför Sverige som varit på eftervårdsbesök ökat från 70 procent år 2015 till 84 procent år 2019.
 • Vården frågar gravida kvinnor om riskfaktorer i högre utsträckning, en ökning från cirka 80 (2015) till 90 procent (2019).

Bara under 2019 har regionerna rapporterat in nära 500 insatser för att förbättra vården riktad till kvinnor och deras familjer. Regionerna har bland annat arbetat aktivt för att stärka vårdkedjan, utveckla kunskapsstyrningen och att anpassa vården efter kvinnor och deras familjers behov. Det har gett resultat.

Alla regioner har på olika sätt arbetat med förlossningsskador, närmare hälften har specifika insatser som rör bäckenbottenteam eller mottagningar och närmare en tredjedel särskilt med utvecklingsområdet grad II-bristningar. Drygt två tredjedelar har specifika insatser som rör amning.

Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2019

Utveckla arbetssätt för att stärka kompetensförsörjningen och öka kvaliteten

66 procent av de totala medlen har gått till att stärka bemanningen vilket är mycket positivt, men i årets uppföljning framkommer också att kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning. Genom att utveckla arbetssätten, till exempel genom att ompröva vem som gör vad och fördela arbetsuppgifter och roller på nya sätt, finns dock möjligheter att öka kvaliteten och effektiviteten i vården.

SKR har tagit fram en fördjupande rapport, Utveckla arbetssätten - strategier för att använda kompetens rätt i hälso- och sjukvården. Rapporten syftar till att dela lärdomar från förbättringsarbete inom området och beskriver en palett av strategier, lyfter framgångsfaktorer och presenterar lärande exempel från utvecklingsarbeten runt om i landet.

Bland annat beskrivs fyra sätt för att använda medarbetarnas kompetens på ett ännu bättre sätt:

 • Fördelning av arbetsuppgifter utifrån medarbetares individuella kompetens.
 • Uppgiftsväxling mellan yrkesgrupper
 • Införande av nya yrkesgrupper
 • Nya teamsammansättningar

Resultaten från forskning och de utvecklingsarbeten som har analyserats inom ramen för rapporten visar att det går att uppnå positiva resultat med samtliga fyra tillvägagångssätt. I rapporten kan du läsa om hur satsningar på stärkt introduktion för nyutexaminerade barnmorskor, mentorskap och förändrad kompetensmix på Falu lasarett ledde till lägre personalomsättning och nöjdare patienter. Eller om hur uppgiftsväxling och nya teamsammansättningar på Kvinnokliniken i Hudiksvall ledde till förbättrade medicinska resultat, en förbättrad arbetsmiljö samt lägre kostnader.

Rapporten Utveckla arbetssätten

Poddcast om rapporten Utveckla arbetssätten

Lyssna på SKR:s expert och ansvarig för rapporten, Carin Renger, när hon berättar om rapporten i SKR:s podcast Sveriges Viktigaste Jobb. En podcast som vänder sig till dig som arbetar med eller är intresserad av välfärdens kompetensförsörjning.

Sveriges Viktigaste Jobb podcast #3

Digitala möjligheter i mödrahälsovården

Den pågående coronapandemin har på kort tid lett till en ökad användning av digitala lösningar inom mödrahälsovården. En kartläggning från SKR visar att det finns en stor långsiktig potential att bättre möta behoven hos kvinnor och medarbetare inom mödrahälsovården genom en ökad användning av digitala lösningar. Mycket tyder också på att mödrahälsovården har bättre förutsättningar än många andra verksamheter för att dra nytta av digitala lösningar. Exempelvis har patientgruppen generellt en hög digital mognad och ett stort intresse för att vara delaktiga i sin hälsa och vård.

I rapporten presenteras ett 30-tal exempel på digitala lösningar som i olika utsträckning används i mödrahälsovården idag. Kartläggningen visar att det finns stora möjligheter att bättre än idag möta behoven hos kvinnor och vårdpersonal genom att öka takten i införandet av digitala lösningar i mödrahälsovården. Fyra huvudsakliga möjligheter att påbörja en sådan utveckling pekas ut i rapporten.

Digitala möjligheter i mödrahälsovården

Informationsansvarig

 • Eva Estling
  Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!