Publicerad 19 augusti 2021

Regionernas insatser kvinnors hälsa

Trots ett år av pandemi visar satsningen på Kvinnors hälsa och förlossningsvård goda resultat. I rapporten ”Regionernas redovisning 2020” redovisas de drygt 400 insatser som regionerna gjort inom ramen för satsningen under 2020.

Den sammantagna utvecklingen sedan satsningen påbörjades 2015 är mycket positiv, vilket kan ses i årets sammanställning av regionernas redovisade insatser. Årets uppföljning visar på fortsatt goda resultat, trots att Ccovid-19 inneburit en stor ansträngning både för verksamheterna och de kvinnorna som haft kontakt med förlossning och mödrahälsovård.

Summering regionernas insatser 2020

Bara under 2020 har regionerna rapporterat in 411 insatser för att förbättra vården riktad till kvinnors hälsa och förlossningsvården. Samtliga finns nämnda i rapporten. Dessutom lyfts ett antal goda exempel i varje kapitel.

Regionerna har arbetat aktivt för att för att förebygga, identifiera och behandla förlossningsskador, stärka uppföljningen efter förlossning och förbättra stödet kring amning. Många insatser rör stärkt kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö. Pandemin har inneburit en prövning, men har också givit en snabb skjuts i utvecklingen av nya, främst digitala, arbetssätt.

Exempel på indikatorer ur rapporten:

 • Minst 574 tjänster tillsattes med hjälp av medel från satsningen. Framför allt har barnmorskor anställts (37 procent av samtliga tjänster), följt av undersköterskor (25 procent) och sjuksköterskor (16 procent).
  Regionerna uppskattar att totalt 79 procent av medlen har gått till insatser kopplade till bemanning. En ökning jämfört med 2019, då siffran var 66 procent.
 • Andelen kvinnor som deltar på eftervårdsbesök har ökat sedan 2015 samt mellan 2019 och 2020. Deltagandet har ökat mest bland kvinnor med enbart grundskoleutbildning och kvinnor som är födda utanför Sverige.
  På nationell nivå innebär det att nästan 7 500 fler kvinnor var på eftervårdsbesök år 2020, än om andelen varit densamma som 2015. Utvecklingen är positiv även i jämförelse med 2019.
 • Andelen kvinnor som drabbats av allvarliga bristningar (grad III & IV) vid icke-instrumentell förlossning har minskat sedan 2015. En förbättring noteras även jämfört med 2019. På nationell nivå innebär det att 541 färre kvinnor drabbades av allvarliga bristningar 2020 än om andelen som drabbats varit densamma som under 2015. Det är även en förbättring jämfört med 2019 års nivåer.
 • Andelen kvinnor som är nöjda med sin förlossning har ökat sedan 2015.
  År 2020 är andelen något lägre än 2019, möjligen till följd av de begränsningar som pandemin inneburit. På nationell nivå var drygt 2 400 fler kvinnor mycket nöjda med sin förlossning under 2020 än om andelen varit densamma som 2015.

Rapport Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2020

Att utveckla arbetssätt för stärkt kompetensförsörjning och ökad kvalitet

Att 79 procent av de totala medlen har gått till att stärka bemanningen är positivt, men i uppföljningen framkommer också att kompetensförsörjningen är en fortsatt stor utmaning. Under de kommande fem åren uppger regionerna att de ser behov av att tillsätta fler än 2 800 tjänster inom verksamheter kopplade till kvinnors hälsa. Genom att utveckla arbetssätten finns dock möjligheter att öka kvaliteten och effektiviteten i vården.

SKR har även tagit fram en fördjupande rapport, ”Utveckla arbetssätten - strategier för att använda kompetens rätt i hälso- och sjukvården”. Rapporten syftar till att dela lärdomar från förbättringsarbeten inom området och beskriver en palett av strategier, lyfter framgångsfaktorer och presenterar lärande exempel från utvecklingsarbeten runt om i landet.

Fyra arbetssätt beskrivs för att använda medarbetarnas kompetens på ett ännu bättre sätt:

 • Fördelning av arbetsuppgifter utifrån medarbetares individuella kompetens.
 • Uppgiftsväxling mellan yrkesgrupper
 • Införande av nya yrkesgrupper
 • Nya teamsammansättningar

Resultaten från forskning och de utvecklingsarbeten som har analyserats inom ramen för rapporten visar att det går att uppnå positiva resultat med samtliga fyra tillvägagångssätt. I rapporten beskrivs hur satsningar på stärkt introduktion för nyutexaminerade barnmorskor, mentorskap och förändrad kompetensmix på Falu lasarett ledde till lägre personalomsättning och nöjdare patienter. Eller om hur uppgiftsväxling och nya teamsammansättningar på Kvinnokliniken i Hudiksvall ledde till förbättrade medicinska resultat, en förbättrad arbetsmiljö samt lägre kostnader.

Rapporten Utveckla arbetssätten

Podcast om rapporten Utveckla arbetssätten

Lyssna på SKR:s expert och ansvarig för rapporten, Carin Renger, när hon berättar om rapporten i SKR:s podcast Sveriges Viktigaste Jobb. En podcast som vänder sig till dig som arbetar med eller är intresserad av välfärdens kompetensförsörjning.

Sveriges Viktigaste Jobb podcast #3

Digitala möjligheter i mödrahälsovården

Den pågående pandemin har på kort tid lett till en ökad användning av digitala lösningar inom mödrahälsovården. Det återspeglas även i regionernas sammanställningar för 2020. En kartläggning från SKR visar att det finns en stor långsiktig potential att bättre möta behoven hos kvinnor och medarbetare inom mödrahälsovården genom en ökad användning av digitala lösningar.

Mycket tyder på att mödrahälsovården har bättre förutsättningar än många andra verksamheter för att dra nytta av digitala lösningar. Patientgruppen har generellt en hög digital mognad och ett stort intresse för att vara delaktiga i sin hälsa och vård.

I rapporten presenteras ett trettiotal exempel på digitala lösningar som i olika utsträckning används i mödrahälsovården idag. Kartläggningen visar att det finns stora möjligheter att bättre än idag möta behoven hos kvinnor och vårdpersonal genom att öka takten i införandet av digitala lösningar i mödrahälsovården. Fyra huvudsakliga möjligheter att påbörja en sådan utveckling pekas ut i rapporten.

Rapport: Digitala möjligheter i mödrahälsovården

Informationsansvarig

 • Eva Estling
  Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset