Publicerad 15 september 2021

Standardisering, informatik

Att använda standarder och gemensam struktur i vårdinformationssystemen är en förutsättning för att kunna nå målen i e-hälsovisionen: Sverige ska år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, för en god och jämlik hälsa.

Standardiseringen behövs för att information som används i olika system ska fungera effektivt tillsammans. Rätt information för rätt person vid rätt tillfälle skapar nytta för både patienter och verksamhet. Det brukar kallas för interoperabilitet.

Pågående arbete

Det pågår många aktiviteter i Sverige inom områden som rör arkitektur, informatik och interoperabilitet inom myndigheter, regioner, kommuner och inom ramen för nationell samverkan. SKR arbetar på flera sätt med att stödja utvecklingen för en framtidssäkrad informationsmiljö där olika informationssystem och digitala lösningar ska kunna kommunicera med varandra. Det bidrar till ordning och reda i vårdsystemen, vilket i sin tur ger en bättre arbetsmiljö för personalen och en säkrare vård och omsorg för patienten.

Strukturerad vårdinformation – en del av nationellt system för kunskapsstyrning

För den fortsatta utvecklingen av e-hälsa är det viktigt att få ordning på användningen av begrepp, termer, kodverk, klassifikationer, informationsstruktur, modeller och standarder inom hälso- och sjukvården. Detta är en förutsättning för att informationen ska kunna återanvändas i olika syften, utan att förlora sitt sammanhang eller sin betydelse. Det är också en förutsättning för att uppgifter ska kunna föras över mellan system och tolkas på samma sätt oavsett i vilket system de hamnar.

Den nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation etablerades 2019 för att möjliggöra en regiongemensam samverkan på området och är nu en del av nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Samverkansgruppens uppdrag är att samordna regionernas arbete för en mer enhetlig informationsstruktur inom och över system- och vårdgivargränser.

Nationell samverkansgrupp strukturerad vårdinformation

Effektiv informationsförsörjning till Nationella Kvalitetsregister

Ett arbete med att ta fram en effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister pågår. Den nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation tillsammans med Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister samordnar genomförandeprojekt för automatiserad informationsförsörjning, via nationell infrastruktur.

Automatiserad informationsförsörjning är ett sätt att praktiskt genomföra Strategi för informationsförsörjning. Strategin syftar till att minska den administrativa belastningen på hälso- och sjukvårdens medarbetare, men även till att bidra till en sammanhållen, kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar utveckling, drift och förvaltning - både på regional och nationell nivå.

Genomförandeprojekt med att automatisera informationsförsörjningen har påbörjats i fyra regioner. Första driftsättningen planeras till våren 2021. Inom kommunal hälso- och sjukvård har förstudier inletts för att ta fram underlag för det fortsatta arbetet med att informationsförsörja kvalitetsregistren.

Informationsförsörjning till Nationella Kvalitetsregister på kvalitetsregister.se

Förbättrad läkemedelsinformation en del i strukturerad vårdinformation

Inom SKR pågår även ett arbete med att skapa bättre förutsättningar för att hantera läkemedelsinformation i olika sammanhang. Detta är en del i arbetet med strukturerad vårdinformation men också en del i arbetet med den nationella läkemedelsstrategin.

Förbättrad läkemedelsinformation

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Carolina Jansson
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR