Publicerad 30 maj 2024

Delstudie 2 insatser utan bistånd

Delstudie 2 i NUSO följer upp i vilken omfattning barn, unga och familjer tar del av icke biståndsprövade insatser, och hur mycket personalresurser socialtjänsten lägger på förebyggande insatser utan biståndsprövning. Det är första gången sådana insatser följs upp nationellt.

Vad följs upp?

Studien följer upp vilken typ av icke biståndsbeprövade insatser som ges utifrån dessa kategorier:

 • Individuella råd- och stödsamtal med barn och unga i socialtjänsten
 • Råd och stödsamtal, familjebehandling och individuellt föräldraskapsstöd
 • Föräldraskapsstöd i grupp
 • Barn- och ungdomsgrupper

Studien följer även upp följande:

 • Vilken verksamhet som ger insatsen, om socialtjänsten samverkar med annan aktör
 • Ålder, kön och boendesituation för de barn/unga som får insatserna
 • Könsfördelning på omsorgspersoner som tar del av insatserna
 • Vilken månad insatsen påbörjades
 • Om tolk används
 • Vad insatsen resulterat i (till exempel nybesök, ansökan, anmälan, hänvisning vidare)

När och hur sker datainsamlingen?

Insamling av uppgifter sker mellan 15 april och 31 oktober 2024. Här kan kommunerna välja mellan att fylla i en webbenkät för varje påbörjad insats eller rapportera sammanställd mängdstatistik.

Webbenkät om uppgifter om personalresurser samlas in under november 2024.

När kommer resultaten?

Under datainsamlingen kan kommuner/stadsdelar löpande följa sina svar som kommer in. Efter avslutad datainsamling får varje kommun/stadsdel en lokal resultatrapport och tillgång till sina rådata. Därefter sammanställs resultaten för enkäten om personalresurser.

I januari startar analys av hela materialet. Analysen kompletterar delstudie 1 och kommer ge en mer heltäckande bild av nuläget.

Hur många kommuner deltar?

I delstudien deltar 116 kommuner/stadsdelar.

Kartan nedan visar bara hela kommuner, men Stockholms stad väljer att delta per stadsdelsförvaltning. I Stockholms stad deltar samtliga stadsdelar i delstudie 2.

Informationsansvarig

 • Cecilia Karlström
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.