Publicerad 3 juni 2024

Delstudie 1 utredningar och insatser

Delstudie 1 följer upp utredningar och insatser i sociala barn- och ungdomsvården. Uppskattningsvis kommer studien omfatta 20 000 barnavårdsutredningar. Någon liknande studie har aldrig tidigare genomförts i Sverige.

Vad följs upp?

Under 2024 följer kommunerna upp de barnavårdsutredningar som avslutats mellan 1 oktober 2023 och 31 mars 2024. Nästa år (start april 2025) görs en uppföljande studie av de barn som fått minst en biståndsbedömd insats.

Följande delar följs upp för avslutade barnavårdsutredningar:

 • Bakgrundsfaktorer (till exempel barnets juridiska kön, ålder, födelseland)
 • Anledning till utredning och tidigare kännedom
 • Utredningens genomförande(till exempel antal utredningssamtal där barnet deltar, information från andra professioner, ombedömningsinstrument används)
 • Risk- och skyddsfaktorer
 • Bedömning av barnets situation och behov
 • Samtycke (vårdnadshavare/barns inställning till insatser)
 • Vad utredningen har resulterat i (insatser eller hänvisning till annat stöd)

I studien undersöks bland annat skillnader utifrån barnets kön, ålder, bakgrund, boendesituation, känd funktionsnedsättning samt skillnader mellan kommuner utifrån storlek (kommungrupper). För att göra analyserna tar NUSO även in uppgifter från:

 • Öppna jämförelser: bland annat myndighetsövande personalens kompetens/erfarenhet
 • SCB: kommuners demografi (till exempel antal barnfamiljer, inkomstnivå, andel med utländsk bakgrund, andel med ekonomiskt bistånd)

När och hur sker datainsamlingen?

Datainsamlingen sker via en webbenkät mellan 15 april och 30 juni 2024. Kommuner/stadsdelar väljer själva när under perioden de genomför datainsamlingen. Uppgifterna som samlas in baseras på dokumentationen i BBIC beslutsunderlag.

När kommer resultaten?

Våren 2024 får varje kommun/stadsdel sin resultatrapport som ger en övergripande bild över det lokala resultatet.

Hela materialet analyseras av forskare med start i augusti 2024. Då görs statistiska analyser av resultaten liksom jämförelser med tidigare forskning, för att identifiera utvecklingsområden på lokal, regional och nationell nivå.

Från november 2024 och under våren 2025 ger NUSO digitala resultatworkshops för deltagande kommuner utifrån olika teman. Mer information om resultatworkshops kommer under juni.

Hur många kommuner deltar?

Sista dag att anmäla sig till delstudie 1 är 20 juni 2024, så exakt antal anmälda är inte klart än. Men den 21 maj hade 126 kommuner/stadsdelar anmält sig.

Kartan nedan visar bara hela kommuner, men Göteborgs och Stockholms stad väljer att delta per stadsdelsförvaltning. I Stockholms stad deltar samtliga stadsdelar, i Göteborgs stad deltar Socialförvaltningen Centrum.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Cecilia Karlström
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.