Publicerad 31 maj 2024

Läges- och behovsanalyser - stöd till kommuner

SKR och Socialstyrelsen har i uppdrag att stödja kommuner att göra läges- och behovsanalyser inför nya socialtjänstlagen. Just nu planerar SKR hur stödet ska se ut tillsammans med Socialstyrelsen.

SKR har kommit överens med regeringen om att stötta kommuner göra behovs- och lägesanalyser länsvis. Samtidigt har Socialstyrelsen fått i uppdrag att göra en samlad analys av kommunernas lägesbilder, och ska redovisa det till regeringen senast 30 september 2025.

Stöd planeras just nu

Under våren 2024 planerar SKR och Socialstyrelsen hur stödet ska se ut, i dialog med kommuner och de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) som finns inom regioner, kommunalförbund och forsknings- och utvecklingsenheter (FoU).

Stödpaket i två delar

Tanken från SKR:s sida är att ta fram ett stödpaket för hur kommunerna kan göra läges- och behovsanalyser och genomföra dialoger tillsammans i länen. RSS samordnar och genomför länsdialogerna på uppdrag av sina kommuner. SKR och Socialstyrelsen erbjuder sig att delta vid dialogerna.

Stödpaketet innehåller två delar:

  1. Stöd till kommuner att genomföra läges- och behovsanalyser lokalt (kan användas inför och efter länsdialog)
  2. Stöd till RSS att genomföra länsdialoger

Kommuner och RSS kan anpassa stöden utifrån lokala och regionala behov.

Varför länsdialog?

Att göra länsdialogerna är ett erbjudande, inte ett krav. Men det finns flera fördelar med att göra läges- och behovsanalyserna tillsammans i länen. Det blir ett stöd att dela erfarenheter, utveckla samverkan och skapa samsyn i länen kring kommande arbete.

Vilka ska delta i länsdialogen?

Vilka roller och funktioner som ska delta på länsdialogen behöver socialchefer och RSS bestämma tillsammans i varje län. Men SKR föreslår att följande deltar:

  • Chefer (socialchef och verksamhetschef eller liknade)
  • Verksamhetsutvecklare, samordnare, projektledare med särskilt uppdrag att projektleda omställningen till nya socialtjänstlagen
  • Ordförande/vice ordförande i nämnden

Tidplan

Stödpaketet lanseras i slutet av september (efter en analys av lagrådsremissen om nya socialtjänstlagen).

Länsdialogerna kan genomföras mellan oktober 2024 och mars 2025.

Statsbidrag för läges- och behovsanalyser

Socialstyrelsen fördelar just nu statsbidrag som kommuner kan använda för läges- och behovsanalyser och planering inför nya socialtjänstlagen. Sista ansökningsdag är 1 augusti 2024.

Statsbidrag för att stödja kommunerna i införandet av en ny socialtjänstlag, Socialstyrelsen

Några län har redan börjat planera

Några län har börjat planera inför läges- och behovsanalyser. Ett exempel är Göteborgsregionen.

Göteborgsregionen stödjer kommunerna

Informationsansvarig

  • Maria Högkvist
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.