Publicerad 29 maj 2024

Kunskapsbaserad socialtjänst

Utredningen för en hållbar socialtjänst anger att ett mål i den nya lagen ska vara att socialtjänsten är kunskapsbaserad, det vill säga att verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

De insatser som socialtjänsten erbjuder ska vara grundade på bästa tillgängliga kunskap. Med bästa tillgängliga kunskap menas att socialtjänsten ska använda den mest aktuella och relevanta informationen som finns tillgänglig, vilket inkluderar en kombination av vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet.

Hör Mari Forslund på SKR samtala med Fredrik Hjulström, som deltog i utredningen, om hur de resonerade när de tog fram förslagen på lagändringar. Filmen är knappt 10 minuter lång.


Vetenskap och beprövad erfarenhet

Att det finns evidens för en insats innebär att det finns vetenskapligt stöd för att insatsen är mer effektiv än en annan insats. Men ingen insats fungerar för alla och för många av socialtjänstens insatser saknas evidens att luta sig mot. Därför är det viktigt med beprövad erfarenhet.

Beprövad erfarenhet är kunskap som är prövad, dokumenterad och genererad av många under en längre tidsperiod. Den beprövade erfarenheten byggs i verksamheten och av professionen och förutsätter att verksamheterna arbetar med systematisk uppföljning.

Att arbeta med bästa tillgängliga kunskap kräver därför att professionen, förutom att kunna erbjuda evidensbaserade insatser, också kan väga in brukarens erfarenheter, behov och situation tillsammans med sin egen expertis och erfarenhet. Detta förhållningssätt har socialtjänstens verksamheter arbetat för att förstärka i många år under paraplyet “Evidensbaserad praktik”.

Att arbeta kunskapsbaserat

För att arbeta kunskapsbaserat på verksamhetsnivå behöver man granska och analysera den egna verksamheten.

  • Vilka är målgrupperna?
  • Vem får vilken insats?
  • Vad tycker brukare/invånare om de insatser som ges?
  • Finns det evidens för de insatser vi erbjuder?
  • Har brukarnas situation förbättrats efter genomförda insatser?

Medarbetarna behöver också kunskap om var man hittar information om aktuell forskning och forskningsbaserade arbetssätt/insatser.

Att arbeta kunskapsbaserat är alltså att på både verksamhets- och individnivå medvetet och systematiskt sträva efter att erbjuda insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap.

Stöd

Kunskapsstöd är ett samlingsbegrepp för olika stödmaterial som utgör bästa tillgängliga kunskap. Kunskapsstöd tas fram och utvecklas av olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Kunskapsguiden

På kunskapsguiden samlas kunskapsstöd från olika aktörer som vänder sig till socialtjänstens verksamheter. Allt material som finns där är kvalitetssäkrat av Socialstyrelsen.

Här finns bland annat en webbaserad utbildning, fördjupad juridisk information samt flera exempel på lokal individbaserad systematisk uppföljning som lett till ny kunskap och förändringar i olika verksamheter.

Kunskapsguiden, Socialstyrelsen

Metodguiden

I Metodguiden samlar Socialstyrelsen bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Syftet med guiden är att ge objektiv och transparent information till verksamheter som vill bedriva en evidensbaserad praktik.

Metodguiden för socialt arbete, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens lärstöd i evidensbaserad praktik

I lärstödet finns verktyg för att testa nya eller utveckla nuvarande arbetssätt som bidrar till en evidensbaserad praktik. Materialet vänder sig till socialtjänstens alla sakområden.

Lärstöd i evidensbaserad praktik, Socialstyrelsen

Kommunernas gemensamma satsning på kunskap

Kommunernas gemensamma satsning på en kunskapsbaserad socialtjänst finansieras av kommunerna själva och samordnas av SKR. Kunskapsstyrningen bidrar med kunskapsstöd, uppföljning och analys, verksamhetsutveckling och ledarskap.

Nationell kunskapsstyrning, socialtjänst på SKR.se

Yrkesresan är ett exempel på utvecklingsinsats som bidrar till kunskapsstyrningen av socialtjänsten. Yrkesresan samordnas av SKR och är ett strukturerat arbetssätt för introduktion och långsiktig kompetensutveckling. Målet med Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Yrkesresan

Här är fler exempel på stöd som finansieras gemensamt:

Stöd för uppföljning och analys inom socialtjänsten

Nationella brukarundersökningar

Nationella kvalitetsregister i kommunerna

Modell för att fånga lokala behov av kunskap

 

Informationsansvarig

  • Camilla Wiberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.