Publicerad 15 september 2021

Revision

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner och regioner samt pröva ansvarstagandet. SKR normerar god revisionssed och driver utvecklingsfrågor tillsammans med kommuner och regioner.

Det här är kommunal revision

Varje kommun och region ansvarar för revisionen av sin verksamhet. Den kommunala revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och revisorerna är förtroendevalda. De biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. Tillsammans prövar de om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.

SKR:s uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja, stärka och utveckla den kommunala revisionen.

Det gör vi genom att: normera god revisionssed, ge kommuner och regioner stöd och råd inom kommunal revision och fullmäktiges ansvarsprövning, medverkar i statliga utredningar och påverkar lagstiftningen samt driver utvecklingsfrågor tillsammans med kommuner och regioner.

Arbetssätt och granskning påverkas av coronapandemin

Liksom alla andra i kommuner och regioner har revisionen påverkats av pandemin. SKR har därför i tre filmer diskuterat på vilket sätt revisionens arbetssätt och granskning fungerar i nuläget. Du får också en utblick i Norden.

Revisionens arbetssätt och granskning under coronapandemin

Evenemang

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset