Publicerad: 19 december 2019

Samverkan med civilsamhället

SKR arbetar med att sprida kunskap och höja kompetens i hur hållbara och långsiktiga samverkansrelationer kan utvecklas mellan kommuner och regioner och civilsamhällets organisationer som folkrörelser, föreningsliv, idéburna organisationer, sociala företag och kooperativ.

En mångfald av samverkansrelationer

Kartläggning om samverkan med civilsamhället 2018 (PDF, nytt fönster)

SKR genomfört en kartläggning i samarbete med Chalmers tekniska högskola av hur kommuner och regioner samverkar med civilsamhällets organisationer. Kortfattat visar resultaten:

 • en mångfald samverkansrelationer med civilsamhällets organisationer som handlar om ekonomiskt stöd, styrdokument, dialoger, samråd och partnerskap samt om civilsamhällets organisationer som verksamhetsut­förare.
 • att samverkan med civilsamhällets or­ganisationer framstår som angeläget och att det pågår arbete med att skapa stödjande strukturer för samverkan inom kommuner och region.

Ökade komplexa problem – ökat behov av samverkan

Poddavsnitt om samverkan med civilsamhället i podcasten Demokratiresan

I takt med att vi ställs inför allt fler komplexa problem ökar behovet av samverkan mellan kommuner, regioner och civilsamhället, men det är inte helt enkelt alla gånger. I avsnittet samtalar Anders, Lena och Nils om aktuella frågor och vilka områden där vi ser att utvecklingen behöver ske. Inte minst behöver en ökad systematik ske.

Mer samverkan behövs för att lösa samhällsutmaningarna

Positionspapper: Samverkan med civilsamhället 2018  

Nätverk för förtroendevalda inom medborgardialog och civilsamhälle

Nätverk för tjänstepersoner med ansvar för att utveckla medborgardialogen

I SKR:s positionspapper rörande civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner, betonas vikten av ett starkt civilsamhälle och samverkansrelationer. För att lösa dagens och framtida samhällsutmaningar behöver en närmare samverkan mellan kommuner och regioner och det civila samhället utvecklas, anser SKR.

 • Grunden för att stödja, stärka och tillvarata civilsamhället är att vi erkänner och uppmärksammar och bekräftar det civila samhällets aktörer och verksamheter.
 • SKR menar att kommuners och regioners närhet ger goda möjligheter att bygga och stärka tilliten, förtrogenheten och relationer i samarbetet med civilsamhället.

Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning

Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället , SOU 2019:35

Utredningen har haft i uppdrag att se över demokrativillkoren för den statliga bidragsgivningen till det civila samhällets organisationer, för att säkerställa att allmänna medel går till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar såsom de formuleras i regeringsformen och i de internationella. Utredningens förslag till demokrativillkor:

 1. Bidrag ska inte få lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare inom ramen för verksamheten,
 2. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
 3. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
 4. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller
 5. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Idéburna aktörer i välfärden

Idéburen välfärd, SOU 2019:56, Regeringskansliet

Utredningen föreslår att det införs en definition av idéburna aktörer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet, ger vägledning kring hur partnerskap mellan offentliga myndigheter och idéburna aktörer kan utformas, samt föreslår förändringar i lagstiftningen för upphandlingar och valfrihetssystem för att underlätta för idéburna aktörer.

De föreslår att det införs en möjlighet för organisationer att registrera sig som idéburna aktörer i välfärden. För det krävs att organisationen är fristående från offentliga myndigheter, har ett oegennyttigt syfte, driver verksamhet inom välfärden och att eventuella överskott inte överförs till andra än registrerade idéburna organisationer eller till forskning.

Publikationer

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Handläggare
 • Lena Langlet
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!