Publicerad: 15 januari 2021

Vaccinering covid-19

Vaccination är ett av redskapen för att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse som beskriver ansvar och roller för genomförande av vaccinering mot covid-19 under 2021.

I överenskommelsen framgår att det gemensamma målsättning är att alla i Sverige boende personer som är 18 år och äldre samt personer under 18 år tillhörande en riskgrupp skyndsamt ska kunna erbjudas vaccinering mot covid-19 under första halvåret 2021. Det är ett mål som förutsätter att vaccin såväl godkänns som levereras i den takt som gör det möjligt för regionerna att genomföra vaccinationerna.

Den 20 december 2021 lämnande SKR en uppföljningsrapport kring regionernas planering. Sammanfattningsvis kunde då SKR utifrån regionernas rapporter konstatera att regionerna utifrån de givna förutsättningarna är väl förberedda för att starta vaccineringen av prioriterade grupper.

SKR uppföljningsrapport regionerans planering (PDF, nytt fönster) 

Rapportering Folkhälsomyndigheten - Leveranser av vaccin

Överenskommelse om vaccinering mot covid-19

Att säkerställa skyndsam vaccination mot covid-19 för Sveriges befolkning är ett ansvar som delas mellan staten och regionerna och där en välfungerande samverkan utifrån respektive aktörs ansvar är nödvändig.

Överenskommelsen om genomförande av vaccinering mot covid-19 (PDF, nytt fönster) 

Inriktning

Alla i Sverige boende personer som är 18 år och äldre samt personer under 18 år tillhörande en riskgrupp ska kunna erbjudas vaccinering mot covid-19 under första halvåret 2021. Avsikten är att dra nytta av det vaccin Sverige får tillgång till samtidigt som vaccineringen ska utgå ifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende vilka grupper som ska prioriteras.

Syftet med vaccinationerna är i ett första skede att skydda grupper som löper större risk att få en allvarlig sjukdom eller dö från att insjukna i covid-19. I ett senare skede är syftet att förhindra spridning av sjukdomen i samhället. Båda parterna ska vidta åtgärder i syfte att nå en så hög vaccinationstäckning som möjligt.

Målet är ambitiöst satt och förutsätter att vaccin godkänns och levereras i en takt som gör det möjligt för regionerna att genomföra vaccinationerna. Parterna är medvetna om att förutsättningarna med stor sannolikhet kan komma att förändras under de kommande månaderna, inte minst utifrån godkännanden av aktuella vaccin och företagens förmåga att producera och leverera vaccin.

Ansvar och roller


Regionernas ansvar

Regionerna ansvarar för att utföra vaccineringen och ska förbereda så att vaccinering kan starta omedelbart när godkänt vaccin levererats. Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring prioriterade grupper ska följas och anpassas efter de allra sköraste personernas förutsättningar och behov. Vaccinationerna ska genomföras på ett smittsäkert. Särskilda insatser ska tas fram för att nå ut till grupper som i andra sammanhang har en lägre vaccinationstäckning.

Regionerna ska inrapportera till vaccinationsregistret och i förekommande fall rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. Kommunikationsinsatser ska genomföras så att exempelvis personer med funktionsnedsättning eller de som inte har svenska som modersmål kan ta del av informationen.

Staten ansvar

Staten ska stå för kostnaden för inköp och distribution av vaccin samt kostnader för vaccineringar som regionerna utför eller som utförs på deras uppdrag. Det gäller även löpande kostnader i hela vaccinationskedjan inklusive logistik och kommunikation samt kostnader och investeringar som regionerna behöver genomföra för att förbereda vaccineringarna.

Staten ansvarar för att upprätta en fördelning av vaccin till regionerna samt att distribuera dessa enligt upprättad leveransplan. En prioritetsordning för när olika grupper i befolkningen ska erbjudas vaccination ska tas fram och kommuniceras. Slutligen ansvara staten för att säkerställa funktionaliteten i det nationella vaccinationsregistret.

Ekonomiska ersättningar till regionerna

Ersättningarna från staten till regionerna utgår från tre delar:

 1. För förberedande och löpande åtgärder ersätter staten regionerna med 400 miljoner kronor för 2021. I överenskommelsen beskrivs fördelningen av dessa medel. Staten ersätter också regionerna med 300 miljoner kronor för 2020 (dessa medel har meddelats av regeringen tidigare och omfattas inte av överenskommelsen).

  Dessa medel används för att stödja investeringar och löpande kostnader i hela vaccinationskedjan.
 2. Staten ersätter regionerna med ett schablonbelopp om 275 kronor per given dos vaccin.
 3. Särskild ersättningar om sammanlagt 700 miljoner kronor kan betalas ut till de regioner som skyndsamt genomför vaccinationerna. För att få del av de medlen behöver regionen uppfylla någon eller flera av nedanstående kriterier:
 • Slutföra vaccinering för 80 procent av personer över 70 år senast den 30 april 2021.
 • Vaccinera 70 procent av resterande del av befolkningen som är 18 år och äldre senast den 30 juni 2021.
 • Ytterligare extra medel utgår dessutom till regionen om täckningsgraden för att vaccinera den resterande delen av befolkningen (b) nås tidigare än 30 juni 2020.

Om levererade doser till regionen inte varit tillräcklig för att möjliggöra vaccinationsgraden förlängs mätperioden med två ytterligare veckor åt gången.

Rekommendation om avgiftsfri vaccination för invånare

Varje region beslutar om avgifter för vaccinering. SKR rekommenderar alla regioner att erbjuda gratis vaccin till alla som ska vaccinera sig mot covid-19. SKR anser att i ett rådande pandemiläge ska inte någon enskild individ av ekonomiska skäl behöva avstå ifrån att ta del av regionens erbjudande om vaccination mot covid-19.

Rekommendering om kostnadsfrihet av vaccinering mot covid-19 (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Susanna Eklund
  Handläggare
 • Ulrika Vestin
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!