Publicerad 28 juni 2022

Vaccinering covid-19

Vaccination är ett av redskapen för att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse som beskriver ansvar och roller för genomförande av vaccinering mot covid-19 under 2022.

Att säkerställa skyndsam vaccination mot covid-19 för Sveriges befolkning är ett ansvar som delas mellan staten och regionerna. I överenskommelsen för 2022 avsätter staten närmare 200 miljoner kronor till regionerna för att bland annat stödja uppskalningen av vaccinationskapaciteten under 2022. Regionerna får även fortsatt ersättning för varje given dos.

Överenskommelse SKR och regeringen om genomförande av vaccinering mot covid-19

Uppföljningsrapporter regioner månadsvis

Tilläggsöverenskommelse 17 mars

SKR har tillsammans med regeringen tecknat en överenskommelse där regeringen avsätter medel för att stödja regionernas insatser att snabbt och säkert erbjuda personer som kommer till Sverige från Ukraina vaccination mot covid-19. Regionerna erhåller ersättning inom ramen för överenskommelsen för samtliga vaccinationer som utförs och som redovisas i nationella vaccinationsregistret.

Tilläggsöverenskommelse vaccinering mars-2022 (PDF) Pdf, 175 kB.

Vaccindos fyra för alla över 80 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en fjärde dos vaccin till personer som bor på särskilda boenden för äldre, har hemtjänst eller hemsjukvård samt personer som är 80 år eller äldre. vaccinationerna i första hand sker i de ordinarie hemmen eller på särskilda boenden. Det förutsätter som vid tidigare doser planering och en god samverkan mellan kommuner och regioner.

En fjärde dos, eller andra påfyllnadsdos, kan ges tidigast fyra månader efter föregående påfyllnadsdos och inleds från och med vecka 8.

Påfyllnadsdoser rekommendationer, Folkhälsomyndigheten

Vaccinering barn och ungdomar

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla från 12 år vaccination mot covid-19. Den praxis som gäller för samtycke vid vård och behandling av minderåriga i hälso- och sjukvården, ska även tillämpas vid vaccination av covid-19.

Det innebär att om vårdnadshavaren inte är närvarande och aktivt ger samtycke till vaccination, krävs en ifylld samtyckesblankett eller en individuell bedömning. Vid bedömningen ska framgå att den omyndige uppnått en sådan mognad att hen själv kan samtycka till vaccinationen. Bedömningen ska göras innan eller i samband med att vaccinationen ordineras i enlighet med vårdgivarens rutiner.

Den som har fyllt 15 år och vänder sig till hälso- och sjukvården för att få vaccin mot covid-19 men saknar sina vårdnadshavares samtycken bör få en mognadsbedömning utförd om hen begär det.

Barn och ungdomar om vaccin mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

Samtyckesblanketten kan kompletteras med kontaktuppgift från regionen. Mall för samtycke som kan anpassas med lokal information finns på 1177 användarforums projektplats.

Prioriteringsordning vaccinering

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för vilka personer som ska vaccineras i vilken ordning. Regionerna genomför vaccinering utifrån Folkhälsomyndighetens rekommenderade prioriteringar samt regionala förutsättningar.

Prioritetsordning påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

Leverans och statistik antal vaccinerade

Folkhälsomyndigheten informerar om hur leveranserna av vaccin går samt redovisar statistiken från det nationella vaccinationsregistret.

Rapportering - Statistik för vaccination mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

Rapportering - Leveranser av vaccin, Folkhälsomyndigheten

Rapportering av eventuella biverkningar

Om personer som fått covid-19 vaccin får biverkningar ska dessa rapporteras in till Läkemedelsverket. Personal inom hälso-och sjukvården kan gå en kort utbildning på 5 minuter om hur rapportering av biverkningar till Läkemedelsverket ska gå till.

Utbildning rapporter biverkningar, Läkemedelsverket

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Vestin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR