Förlossningsvården har förbättrats – men fler åtgärder behövs

Stärkt kompetensförsörjning, nya arbetssätt och en god arbetsmiljö är grundläggande för en fortsatt trygg och säker förlossningsvård.

En del av de stora utmaningarna inom förlossningsvården diskuteras nu i delar av landet. Det är positivt att det finns ett sådant stort engagemang för förlossningsvården, arbetsmiljön och patientsäkerheten. Det är viktigt att komma ihåg hela vårdkedjan – före, under och efter förlossning - och att trygg personal ger trygg och säker vård. Sveriges vård för kvinnor är bland världens bästa - men det ska bli ännu bättre. Det är därför satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård finns.

Satsningen ger resultat

År 2020 tillsattes drygt 570 tjänster över landet med medel från satsningen, flest barnmorskor. Team har kompletterats med nya kompetenser. I ett nationellt perspektiv ser vi att de allvarliga bristningarna minskat och eftervårdsbesöken ökar sedan satsningens start år 2015. Men det finns fortsatt stora utmaningar att ta sig an, både vad gäller kompetensförsörjning och arbetsmiljö inom förlossningsvården, även om det finns variationer inom landet.

Kvinnorna är generellt sett nöjda med vården

Det är ett fantastiskt arbete som alla medarbetare i förlossningsvården gör, varje dag, året om, dygnet runt. De nationella resultaten från Graviditetsenkäten visar att 89 procent av de svarande kvinnorna var trygga med sin vård och barnmorska under förlossningen. 87 procent ansåg att barnmorskan var närvarande i rummet i den utsträckning kvinnan önskade.

De områden som behöver stärkas är främst inom eftervården, där 32 procent av de kvinnor som mått dåligt fysiskt efter förlossningen inte vet var de ska vända sig för att få hjälp. Graviditetsenkäten visar också att 15 procent inte fått den hjälp de behövt för att komma igång med amningen.

Utmaningar – och förslag till åtgärder

Det krävs en bredd i åtgärder för att komma tillrätta med arbetsmiljön inom vårdkedjan och förlossningsvården. Arbetet är tufft. Och, precis som för all vårdpersonal, har pandemin ökat arbetsbelastningen på många medarbetare.

Vi behöver göra mer för att stärka kompetensen och införa nya arbetssätt som ger förutsättningar för en fortsatt trygg och säker förlossningsvård. Det finns flera förklaringar till utmaningarna som behöver adresseras; under senare år har till exempel kvinnornas behov ändrats i karaktär som en följd av fler komplicerade graviditeter och förlossningar. Vården i samband med graviditet präglas också av variationer i vårdbehov över tid. De senaste åren har det fötts upp till 30 procent fler barn i juli än i december. Där behöver vi arbeta ytterligare för att långsiktigt skapa balans mellan vårdbehov och kapacitet.

SKR har lyft fram en rad arbetssätt som olika regioner prövat med framgång. Några exempel:

 • Tydliga kompetens- och karriärmodeller - som synliggör karriärsteg, möjliggör schemaläggning utefter kompetensmix och kan ligga till grund för kompetensutveckling.
 • Handledning och mentorskap - som underlättar övergången från studier till arbetsliv och ger trygghet genom strukturerad introduktion, mentorskap och förstärkt handledning.
 • Arbetsplatsrotation - många barnmorskor i mödrahälsovården vill arbeta inom förlossningsvården, men kan inte kan jobba heltid, kvällar och helger. Genom rotation är det möjligt att öka verksamhetens flexibilitet.
 • Arbetstids- och schemaläggningsmodeller – ökar flexibiliteten.
 • Uppgiftsväxling - vårdnära servicepersonal avlastar vårdpersonal med uppgifter som patientnära städning, måltidshantering och förrådshantering.

Ytterligare ett viktigt område är att öka kunskapen hos personalen inom mödrahälsovården kring förebyggande åtgärder och eftervård, som i sin tur kan avlasta förlossnings- eller akutsjukvården. Det måste vara tydligt för kvinnorna vart de kan vända sig vid eventuella besvär både före och efter förlossningen.

I regionerna finns så mycket idéer och ett stort engagemang och driv för hur vården för kvinnor kan utvecklas och förbättras. Under 2020 genomfördes mer än 400 olika insatser i hela landet för att förbättra vården för kvinnor.

Tillsammans fortsätter vi arbetet med att vårda den vård som möter kvinnan.

Rapporter och skrifter

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen