Varje röst är viktig

Nu öppnar anmälan till årets brukarundersökningar i socialtjänsten. Vi ser många goda exempel på hur verktyget används i verksamhetsutvecklingen.

Knappt har förra årets brukarundersökningar hunnit avslutas och sammanställas innan det är dags att förbereda årets undersökningar. Ett ständigt pågående arbete kan tyckas – men så är det ju med verksamhetsutveckling.

SKR har sedan 2014 tillsammans med kommunerna utvecklat och genomfört brukarundersökningar. De är en viktig del i socialtjänstens kunskapsstyrning. Syftet är att få ett kunskapsunderlag för förbättringsarbete, kunna se utveckling över tid i den egna verksamheten, jämföra sig med andra kommuner – och inte minst ge brukarna möjlighet att framföra sina åsikter om socialtjänstens stöd.

Sedan 2021 genomförs undersökningar inom individ- och familjeomsorg, funktionshinderområdet och placerade barn och unga. Tack vare de extra medel nästan alla landets kommuner bidrar med under åren 2020-2023, planeras utvecklingen av ytterligare två undersökningar. Dels om kontakten med myndighetsutövningen inom funktionshinderområdet, dels om öppenvårdsinsatser inom individ- och familjeomsorg. Dessutom har den digitala undersökningstjänst som används för undersökningarna utvecklats och förbättrats, bland annat genom att underlätta för både personal och brukare att sprida respektive svara på enkäterna.

Positiva resultat med viktiga insikter om utvecklingsbehov

Det är alltid lika spännande att ta del av det nationella resultatet, som också publiceras i databasen Kolada. Där kan kommunerna följa sitt eget resultat över tid och jämföra sig med andra kommuner och enheter.

Överlag visar resultaten från 2021 års brukarundersökningar på en positiv trend inom många områden. Men vi ser också utvecklingsbehov, till exempel kopplat till kommunikation och inflytande inom funktionshinderomsorgen och kring individens möjlighet att påverka sitt stöd inom individ- och familjeomsorgen. Flickor på HVB-hem utmärker sig med genomgående mindre positiva resultat.

Här är framför allt brukarnas fritextkommentarer en viktig källa till att närmare diskutera behovet av förbättringar. Förra året kom det in nästa 25 000 kommentarer i enkäterna – ett mycket värdefullt underlag för många kommuner.

Delaktighet kring resultatet

2021 deltog 202 kommuner i brukarundersökningarna. Många gör ett strålande jobb både före, under och efter undersökningsperioden. Flera jobbar med ambassadörer som stöttar sina kollegor i deltagande verksamheter och med noggrann information till både brukare, anhöriga, chefer och medarbetare, för att öka förståelsen för syftet med undersökningen och för att öka svarsfrekvensen. En del verksamheter är små, och kanske antalet brukarsvar inte räcker till ett eget resultat. Men när resultaten räknas samman på en övergripande nivå kan de ändå ge ett viktigt underlag för fortsatta diskussioner om hur verksamheten kan utvecklas.

Det är också glädjande att se hur kommunerna generöst delar med sig av sina erfarenheter och arbetsmetoder i de samarbetsforum vi har för respektive undersökning. Riktigt imponerad blev jag av Göteborgs stad, som i den dagliga verksamheten Språnget media nu jobbar på ett nytt sätt. Bland annat analyseras enkätsvaren tillsammans med brukarna, som också är med och diskuterar förändringar och hur dessa ska kunna genomföras. Det nya arbetssättet har lett till att 96 procent av brukarna nu tycker att det de gör på daglig verksamhet är viktigt för dem, och att de också får vara med och bestämma om sådant som är viktigt för dem. Dessutom fungerar några av brukarna som teknikmentorer till personalen – snacka om delaktighet på riktigt!

Brukarundersökningarna är onekligen ett kraftfullt verktyg, särskilt när de integreras och länkas samman med kommunens övergripande utvecklingsarbete. I år hoppas jag på fortsatt högt deltagande och engagemang kring hur vi gemensamt kan utveckla socialtjänsten. Att delta i uppstartsmötena den 15 mars är en bra start!

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen