Framsteg för den kunskapsbaserade socialtjänsten

Kunskap är avgörande för socialtjänstens utveckling och arbetet går hela tiden framåt. Nya socialtjänstlagen kan ge ytterligare en viktig skjuts på resan.

Det är häftigt att jobba med samma frågor över lång tid, även om det kräver sitt tålamod. Jag har sedan 1999 arbetat med uppdrag som på olika sätt stöttat utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst. Därför var det både inspirerande och glädjande att besöka Socialchefsdagarna i slutet av november och ta del av alla samtal om vetenskap och beprövad erfarenhet på plats.

Några exempel på återkommande teman under konferensen var individbaserad systematisk uppföljning i verksamheterna, vikten av gemensam informatik och dokumentation, och systematiska arbetssätt för att sammanställa forskning till nytta för praktiken. Kunskap är avgörande för socialtjänstens utveckling och det är glädjande att se hur utvecklingen går framåt.

Tillsammans har vi kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten

Starkare tillsammans är en annan reflektion jag tar med mig från Socialchefsdagarna. Seminarier om att skapa en hållbar kunskapsorganisation, yrkesresan och forskarskolan för yrkesverksamma är några av många exempel som visar att vi tillsammans kan hjälpas åt för att lyckas i förflyttningen mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst. Kommuner, regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS), myndigheter, fackliga organisationer, regioner, akademi och högskolor – vi behöver alla varandra.

Kommunernas gemensamma kliv framåt

Bara under året som gått har kommunerna tagit viktiga kliv framåt som varit till nytta för socialtjänstens utveckling:

 • Intresset för Yrkesresan har varit stort och 250 kommuner är nu anslutna. Arbetet pågår på flera plan med att utveckla lärplattformen och producera innehållet till Yrkesresan Barn och unga. En förstudie för yrkesresa inom funktionshinderområdet har inletts och under 2022 påbörjas förstudier även inom missbruk och beroende samt äldreomsorgen.
 • Kommunernas medverkan i det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård är av fortsatt stor vikt för att ta fram kunskapsstöd som berör kommunala verksamheter.
 • Den tekniska utvecklingen av de fem nationella kvalitetsregistren som används inom kommunal hälso- och sjukvård har kunnat fortsätta under 2021. Kommunernas tillgång till registren är säkrad.
 • Projektet om informationsförsörjning från patientjournalen till nationella kvalitetsregistret har varit framgångsrikt. Fem journalleverantörer ingår nu i projektet vilket täcker cirka 95 procent av kommunerna.
 • I år deltog 202 kommuner i minst en av de nationella brukarundersökningar som SKR samordnar. Här får brukaren möjlighet att uttrycka sin åsikt om socialtjänstens stöd, vilket blir ett viktig underlag för verksamhetsutveckling.

I det nationella ”Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning i socialtjänsten” har SKR, Socialstyrelsen och de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) under året haft gemensamt fokus på att utveckla det nationella stödet för individbaserad systematisk uppföljning, ta fram kunskapsstöd för den kommunala hälso- och sjukvården, samt öka kunskapen om verksamma arbetssätt för att ge tidigt stöd till personer med missbruksproblematik eller som riskerar långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. De olika stöden har varit efterfrågade i kommunerna.

Arbetet fortsätter 2022

Vi arbetare vidare och förstärker våra insatser 2022. Bland annat fortsätter arbetet med att testa en modell för att lyfta lokala behov, vidareutveckla nyttan med fler nationella kvalitetsregister, dra igång arbetet med fler yrkesresor, utveckla brukarundersökningarna till nya målgrupper och verksamheter, samt kartlägga hur ledningen för socialtjänsten uppfattar socionomutbildningen.

Om jag såhär i slutet av året får önska en sak av tomten inför 2022 så skulle det vara att Socialdepartementet väljer att gå vidare med huvudförslagen om en ny socialtjänstlag i sin helhet. Jag brinner förstås särskilt för förslaget om vetenskap och beprövad erfarenhet. Att samlat gå vidare med huvudförslagen i betänkandet skulle innebära ytterligare en viktig skjuts i arbetet framåt för en kunskapsbaserad socialtjänst. Hoppas tomten hör mig!

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen