Fjärde vågen tvingar socialtjänsten att prioritera

Smittspridningen ökar snabbt och bristen på omsorgspersonal är större än någonsin. Nu måste vi behålla fokus på de insatser som bromsar smittan.

Alfa, beta, gamma och delta… Också mindre kärt barn har många namn. Nu är det omikron som på nytt skapar snabb smittspridning i både äldreomsorg och funktionshinderomsorg.

Av de 240 000 äldre som får hemtjänst eller bor i särskilt boende, blev 1872 personer av alla över 70 år smittade av covid-19 i vecka 2. Det är tio gånger så många som i vecka 52. Av de drygt 33 000 personer som har boende eller personlig assistans enligt LSS, alternativt assistansersättning enligt SFB, smittades 528 personer under vecka 2. Två veckor tidigare var motsvarande siffra 64 personer.

Det är oroande siffror. Samtidigt är utgångsläget för denna fjärde våg ett helt annat än tidigare. Kunskapen är större. Skyddsutrustning finns på plats. Vaccin är framtaget. Även vaccinerade äldre och sköra kan drabbas svårt av covid-19, men dödligheten är nu betydligt lägre och symptomen mildare jämfört med tidigare. Den största utmaningen är just nu bristen på personal.

Personalbristen kräver prioriteringar

Till följd av sjukskrivningar, karantän och VAB ser vi nu en extraordinär personalbrist i så gott som alla samhällsbärande funktioner, vård och omsorg inkluderat. I många kommuner är halva personalstyrkan frånvarande. Såhär tufft har det aldrig varit tidigare.

Med en så stor personalbrist återkommer vi till dilemmat att socialtjänsten saknar laglig möjlighet att prioritera bland sina ärenden. SKR har vid upprepade tillfällen bett regeringen om lagstöd för att socialtjänsten ska kunna agera flexibelt och prioritera dem med störst behov vid extraordinära händelser. Men vi har ännu inte nått fram med vårt förslag.

Nu tvingas många igen att prioritera för att sektorn ska klara de mest behövande och den nära omvårdnaden. Socialtjänsten vill följa lagar och förordningar och då känns det surt att regeringen inte kan ta sitt ansvar och tillfälligt införa en lagstiftning som gör att socialtjänsten kan genomföra prioriteringar under ordnade, kontrollerade och lagliga former.

Fokus på hygienrutiner och säkra besök

Att öka vaccinationstäckningen bland personal, både ordinarie och vikarier, är fortsatt den viktigaste åtgärden för att bromsa smittspridningen. Bland vårdpersonal på äldreboende har 85 procent idag fått två doser vaccin. Siffran är 81 respektive 80 procent hos personal inom hemtjänst och LSS. Här krävs fortsatta insatser.

Parallellt måste stort fokus ligga på att säkerställa vårdhygienen. När kommunerna mätte sin följsamhet till basala hygienrutiner i mars 2021 genomförde 73 procent av medarbetarna alla fyra steg korrekt. Den siffran kan bli bättre! Socialstyrelsens webbutbildning i basal hygien är ett bra stöd. Att låta alla vikarier gå utbildningen på betald arbetstid är en billig livförsäkring i dessa tider. En god idé är att samtidigt erbjuda vaccination.

Vi behöver också ökade insatser för säkra besök. Att införa besöksförbud anser SKR inte är rätt väg just nu. Vi har sett vilka negativa konsekvenser det får. Aktivitet och att undvika isolering är viktigt för den psykiska hälsan, och den omfattande personalbristen gör därför kontakten med anhöriga ännu viktigare. Dessutom är många brukare vaccinerade och omikron verkar inte orsaka svår sjukdom och död i samma omfattning som tidigare varianter.

Men idag finns otydlighet kring vad som kan krävas av besökare. SKR önskar därför att Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram en rekommendation för säkra besök, så att varken anhöriga eller IVO ska behöva ifrågasätta rutinerna. Så här gör vissa boenden redan idag:

 • Boka in besök via telefon och låt huvudentrén vara låst för besökare
 • Sprita händer och ta på munskydd
 • Gå direkt till anhörigs lägenhet och vistas inte i allmänna utrymmen
 • Alla besök ska ske i lägenheterna och begränsa helst antalet besökare till max tre personer.
 • Undvik trängsel i trånga utrymmen och då även i lägenheten.
 • Vistas gärna utomhus om vädret tillåter och utifrån brukarens önskemål. Då får också den boende frisk luft och kommer ut.

Slutligen måste vi hålla i det goda samarbete som utvecklats mellan kommuner, regioner och regionernas smittskydd under pandemin. Tilliten som byggts upp under denna svåra tid ska vi värna och dra nytta av även när läget återgår till det mer normala.

Nu behöver vi orka lite till

SKR följer utvecklingen noga och för dialog med socialchefer, MAS:ar, myndigheter, brukarorganisationer och privata aktörer kring vad som behöver göras. För dig som är chef, strateg, MAS eller politiker har vi våra månadsmöten, där också Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten medverkar för att ge den senaste informationen och svara på frågor. Vi har även samarbetsrum och vanliga frågor och svar på hemsidan. De som oftast sitter på lösningarna är faktiskt ni själva, därför är samarbetsytorna så viktiga.

I snart två år har ni kämpat. Vilket otroligt arbete ni genomför! Nu hoppas vi att rekommendationerna som meddelades igår ska medföra viss lättnad, men förstår också att det ansträngda läget kommer att hålla i sig ett tag till. Vi måste fortsätta göra det vi kan och vara kloka tillsammans. För tillsammans är vi starka.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen