Personalläget i många delar av välfärden svårare än någonsin under pandemin

Kraftigt ökad smittspridning och frånvaro för sjukdom eller karantän gör att personalförsörjningen i stora delar av välfärden nu är under stark press. I många verksamheter har det inte varit så här tufft någon gång tidigare under pandemin, och tyvärr ser läget inte ut att ljusna under de kommande veckorna.

Folkhälsomyndighetens prognosticerar att smittspridningen de kommande veckorna kommer att öka. Omikronvarianten har hög smittsamhet, vaccinernas effekt på risken att smittas av omikronvarianten är lägre och det finns fortfarande grupper av ovaccinerade personer i befolkningen.

Ökad belastning på fler verksamheter än vård och omsorg

Påfrestningen inom vård och omsorg är på grund av den omfattande smittspridningen fortsatt hög även om betydligt färre hamnar på sjukhus nu jämfört med hur många som smittas. Det innebär att de som arbetar i vård och omsorg fortsatt har en hög arbetsbelastning både till följd av covid-19 men också till följd av den ordinarie vården, testning och vaccinationer. Förutom att rädda liv och lindra sjukdom, innebär att vårda patienter med covid-19 extraarbete med att hela tiden minimera smittrisker med viktiga hygienrutiner, adekvat skyddsutrustning och andra regelverk för att skydda patienter och brukare.

En stor skillnad jämfört med de tidigare ”vågorna” är att personalbemanningen nu är ett stort problem också i andra verksamheter. Hög smittspridning, hög frånvaro på grund av sjukdom och karantän ger personalbrist i så gott som alla verksamheter i kommuner och regioner. Vi får rapporter om verksamheter där omkring halva medarbetargruppen är frånvarande. För den decimerade personalstyrka som ska göra arbetet är pressen så klart enorm. Chefer och medarbetare gör nu sitt yttersta för att säkerställa att välfärdsverksamheterna fungerar också under de här tuffa omständigheterna.

Läs gärna vad min kollega Åsa Furén-Thulin skriver om hur den höga smittspridningen påverkar socialtjänstens uppdrag och hennes råd kring vad som kan behöva göras i verksamheterna.

Fjärde vågen tvingar socialtjänsten att prioritera

Ändrade karantänsregler – tredje dosen först och främst

Samtidigt som det ju är oerhört viktigt att vi alla bidrar till att trycka tillbaka smittspridningen och skydda de sköra i vårt samhälle, så är det centralt att vi kan bemanna samhällsviktiga verksamheter. Det handlar om vård, omsorg om barn och äldre och om skola, liksom vatten- och elförsörjning, räddningstjänst och andra tekniska system som håller vårt samhälle i rörelse. En viktig åtgärd är att Folkhälsomyndigheten i slutet av förra veckan såg att det var möjligt att göra vissa förändringar i rekommendationerna när det gäller karantän och testning. Avvägningarna mellan smittskydd och åtgärder för att säkerställa samhällsviktiga verksamheter är svår och Folkhälsomyndigheten har i arbetet lyssnat in regioner, kommuner och SKR för att få en tydlig bild av verksamheternas förutsättningar.

De nya karantänsreglerna innebär att den som bor med en person som smittats av covid-19, men som antingen har tagit tre doser vaccin eller de tre senaste månaderna haft covid, inte längre omfattas av hushållskarantän, och dessutom kortas karantänen för alla från sju till fem dagar. Det gör att fler kan utföra sina arbeten och bemanningsutmaningarna lättas något.

Folkhälsomyndigheten öppnade också för att nyckelpersoner inom ett mindre antal områden som MSB pekat ut kan undantas hushållskarantän. Där kan arbetsgivarna i förväg peka ut individer med nyckelfunktioner i samhällsviktig verksamhet. I dessa fall och för personal inom vård och omsorg är det särskilt viktigt att arbetsgivarna har strukturer för testning och vidtar andra riskminimerande åtgärder och att alla tar ansvar för att arbeta så smittsäkert som möjligt.

Stöd och verktyg för att arbeta med arbetsmiljöutmaningar och omfattande personalfrånvaro

Oavsett pandemiläge och undantag, så är det mycket utmanande tider för arbetsgivare, chefer och medarbetare i kommuner och regioner. Till stöd i det arbetet har SKR tagit fram ett antal frågor och svar med kring hur kommuner och regioner kan möta de utmaningar som pandemin ger. Här finns bland annat vägledning kring vilka möjligheter och befogenheter arbetsgivare har för att hantera en omfattande personalfrånvaro.

Arbetsledning och personalförsörjning - frågor och svar

En i vissa fall halverad personalstyrka sätter såklart även press på arbetsmiljön. Även om arbetsgivarna har ökat tillgången till stödsamtal och företagshälsovård har möjligheterna till återhämtning varit begränsade i vissa verksamheter. Ta gärna del av de frågor och svar, stödlistor och verktyg som finns för att säkra arbetsmiljön i det krisläge vi befinner oss i.

Riskbedömning och arbetsmiljö - frågor och svar

Chefer och medarbetare arbetar dagligen för att leverera bästa möjliga välfärd och upprätthålla bästa möjliga arbetsmiljö under otroligt utmanande förhållanden. Sett till hela välfärden är personalläget nu det mest utmanande hittills under pandemin.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen