Coronakommissionen ser äldreomsorgens utsatta läge

Det kan vara svårt att summera året som gått, nu när vi återigen står mitt i en allvarlig smittspridning. Men Coronakommissionens delbetänkande bekräftar socialtjänstens upplevelse av pandemin ­– på punkt efter punkt.

Vi är många som har suttit vid köksbordet under en söndagsfrukost och vänt blad efter blad med dödsannonser. Sida upp och sida ner med älskade familjemedlemmar som lämnat oss. Det är förskräckligt. Vi får aldrig betrakta pandemins offer som ett normaltillstånd. Men vi får heller inte glömma hur personal i äldreomsorgen har utsatts för en ofta felaktig och orättvis kritik.

Äldreomsorgen lämnades ensam

Coronakommissionen presenterade i tisdags sitt delbetänkande om äldreomsorgen under pandemin. Kommissionen konstaterar bland annat att Sveriges strategi att skydda de äldre har misslyckats eftersom de åtgärder som regering och myndigheter satte in kom för sent och var otillräckliga. Äldreomsorgens personal har i hög utsträckning lämnats ensamma, med brist på skyddsutrustning, otillräcklig testning av boende och personal, bristfälligt regelverk och otydliga instruktioner från myndigheter.

Sedan i mars, när SKR började med veckovisa möten med Sveriges socialchefer, har vi sett, hört och följt äldreomsorgens slit. Kommissionen har fått tillgång till alla minnesanteckningar från dessa möten, och har där kunnat följa en direktrapportering av de utmaningar som socialtjänsten ställdes inför. De behov socialcheferna såg och den förtvivlan de kände. Den utsatthet och ensamhet personal och chefer kände sig utlämnade till. Att Coronakommissionen nu visar på detta är en upprättelse för chefer och personal i äldreomsorgen.

Vi ska vara ödmjuka inför brister

Kommissionen konstaterar också brister i samordning mellan kommuner och regioner, och brister i bemanning, kompetens och arbetsvillkor inom äldreomsorgen. Detta vet vi om, och måste arbeta för att åtgärda. Det gäller kommuner och regioner, och inte minst SKR. Tillsammans med de fackliga organisationerna arbetar SKR för att öka andelen tillsvidareanställda i äldreomsorgen, och för att öka kompetensen samarbetar vi med Kommunal och regeringen i det pågående äldreomsorgslyftet. Samverkan mellan kommun och region har förbättrats under pandemin, och det gäller att hålla i detta framöver.

Förändringar behövs – men också eftertanke

Kommissionen bedömer att villkor och status för äldreomsorgens anställda måste förbättras och höjas, att säkerställa att det finns tillgång till sjuksköterskor dygnet runt, att kommuner måste få anställa läkare och att tillgången till medicinsk utrustning måste stärkas även i särskilda boenden. Socialminister Lena Hallengren aviserade på tisdagens presskonferens att regeringen ska presentera två nya utredningar innan årsskiftet, en om ny äldreomsorgslagstiftning, en om tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

Vi kommer att få anledning att återkomma till dessa utredningar. Självklart ska vi rusta äldreomsorgen att bättre klara en pandemi. Men nuvarande kris kan inte ensamt stå som beslutsgrund för en äldrestrategi. Vi måste våga stanna upp och blicka framåt. Redan innan pandemin, startade SKR ett arbete med en strategi för äldreomsorgen. Det arbetet fortsätter vi nu tillsammans med våra medlemmar.

Ris och ros till myndigheter

Äldreomsorgen är en del av samhället, och precis som kommissionen konstaterar är det mycket svårt att hålla äldreomsorgen smittfri när samhällspridningen är stor. Vi behöver arbeta tillsammans för att klara av detta. Därför har Socialstyrelsen och IVO varit inbjudna att medverka på alla socialchefsnätverkets möten, och Folkhälsomyndigheten vid behov. Inbjudan gällde också Socialdepartementet, men de avböjde (utöver att ansvarig statssekreterare deltog vid ett tillfälle under våren).

Socialstyrelsen har visat snabbhet och lyhördhet gentemot kommunernas behov. Dialogen med IVO har varit god, men myndighetens agerande visar inte samma förståelse för socialtjänstens situation. Trots att SKR och socialcheferna bett dem vara pragmatiska och vänta till efter pandemin, skickar IVO nu en enkät till kommunerna med krav på information om riskanalys, konsekvensbedömningar och kontakt med samtliga enskilda i alla ärenden som gäller förändringar av insats med anledning av covid-19. Detta mitt under en allvarlig andra våg, när fler i personalen är sjuka och äldreomsorgen behöver lägga all kraft på att skydda de äldre. Uppföljningen kan behöva göras, men tidpunkten är olämplig.

Utöver det riskerar kommunerna att få betala särskilda avgifter till IVO för beslut som inte kunnat verkställas på grund av pandemin. SKR har i hemställningar och möten med Regeringskansliet påtalat det orimliga i detta. Kommunerna gör så gott de kan. Att straffa dem med viten ger ingen nytta. Det snarare stjälper än hjälper.

Något för regeringen att bita i

När nu Coronakommissionen pekar på att regelverken är otillräckliga och att beslutet om besöksförbudet borde ha kommit tidigare, ska ni i socialtjänsten ta till er detta erkännande. SKR har vid upprepade tillfällen hemställt om tillfälliga ändringar i lagstiftningen för att kommunerna ska få bättre verktyg att hantera pandemin. Det handlar dels om möjligheten att göra prioriteringar, dels om rätten att införa begränsningsåtgärder för att stoppa smittspridningen. Kommunernas socialtjänst gjorde mycket av detta under våren, utan lagstöd. Coronakommissionens slutsatser ger stöd för hur ni valde att agera.

SKR har också lagt fram förslag om avtalssamverkan mellan kommuner och regioner. Det skulle kunna öppna möjligheter för lokalt anpassade lösningar som kan stärka läkarkompetensen i särskilda boenden och hemtjänst.

Coronakommissionens slutsatser ska tas på allvar, även om kommissionen själva bedömer att det finns delar av delbetänkandet som kräver vidare utredning. De behov av ändrade regelverk som SKR har fört fram, och som kommissionen instämmer i, bör dock regeringen skyndsamt ta itu med nu.

God jul – trots allt

Vi på SKR kommer fortsätta jobba för att ni i socialtjänsten och äldreomsorgen ska få rätt förutsättningar. Ni ska veta hur ni varje dag, om och om igen, inspirerar oss att bli bättre och vassare i vårt arbete.

Jag och mina medarbetare på SKR:s socialtjänstsektion vill också önska er en god jul och gott nytt år. Trots allt. Vaccineringen kommer snart igång, och på sikt kommer vi kunna återgå till en mer normal vardag. Ni har slitit hårt och vi är många, coronakommissionen inkluderad, som ser det. Vi hoppas att ni orkar lite till.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen