Samverkan bygger på tillit och tillit leder till bra beslut

Samverkan är inte ett arbete som kan göras klart och läggas åt sidan. Det är en ständigt pågående process som kräver uthållighet och engagemang från alla som är involverade.

Att samverka är inte alltid enkelt men om man får det att fungera så ger det positiva effekter och stärker relationerna mellan fack och arbetsgivare och inte minst arbetsgivarens relation till medarbetarna. En väl fungerande samverkan leder till mer genomarbetade underlag när beslut ska fattas. Det är ett forum för att diskutera viktiga frågor och få värdefull input från medarbetarna.

Samverkan skapar i förlängningen en större förståelse hos medarbetarna om vad som ligger bakom besluten. Särskilt då det inte finns enkla svar. Det har inte minst Corona-pandemin visat prov på.

Tilltro till varandra

Erfarenheter från pandemin är att där samverkan fungerade väl innan har samverkan oftast fungerat väl också under pandemin. Det kan bero på att det funnits strukturer och ett klimat som främjar god dialog och som möjliggör samverkan också när parterna har olika uppfattning. Att det finns en tilltro till varandra även under svåra förhållanden.

För att få samverkan att fungera måste alla veta och förstå sin roll och ha en vilja att samverka. En vilja som kännetecknas av att vara intresserad, nyfiken och lyhörd. I samverkan behöver du vara beredd på att tillägna dig ny kunskap, dela med dig av din kompetens och vara nyfiken på vad och hur andra kan bidra.

Samverkan handlar inte om att uppnå konsensus. Samverkan handlar däremot om att ha samma mål, en väl fungerande verksamhet och en hälsofrämjande arbetsmiljö. I samverkan finns utrymme för oenighet då olika parter förstår varandras argument och är delaktiga i processen fram till beslut. Medarbetarna slipper obehagliga överraskningar och bidrar till att genomföra fattade beslut.

Med andra ord, samverkan bygger på tillit och respekt för våra olika roller som chef, medarbetare, fackligt förtroendevald och skyddsombud.

Stöd för chefer

Organisationerna och verksamheterna behöver också ha beredskap för och vara möjliggörare för samverkan. Här tror jag mycket på ordning och reda. Att samverkanssystemet är uppbyggt utifrån organisationen med samverkansnivåer som är anpassade efter organisationens beslutsnivåer, att vissa strukturer och viss formalia finns på plats för både arbetsplatsträffar och samverkansgrupper. På SKR:s webbplats kan du hitta chefsstöd för att genomföra arbetsplatsträffar och samverkansgrupper.

Chefsstöd, arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper

Kompetens om arbetsmiljö- och hälsoarbete

Det behövs även kompetens om arbetsmiljö- och hälsoarbete för ett strukturerat systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan. En bra gemensam bas för chefer och skyddsombud är Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Arbetsmiljöutbildning, Suntarbetsliv

Idag har fyra av fem kommuner och nästan alla regioner ett samverkansavtal. Samtidigt vet jag att det inte är självklart att samverkan fungerar, bara för att det finns ett samverkansavtal. Välfärdens arbetsmiljöråd (AMR), en partsarena för strategiska arbetsmiljö- och samverkansfrågor inom den kommunala sektorn, bjuder därför in till ett inspirationsseminarium om samverkan den 12 oktober. Tanken är att arbetsgivare och fackliga parter tillsammans ska få inspiration, konkreta verktyg och möjlighet att utveckla sin lokala samverkan.

Inspirationsseminarium om samverkan

Stödteam för samverkan

Välfärdens arbetsmiljöråd har också ett Stödteam för samverkan som ger stöd, utveckling och rådgivning av er lokala samverkan. Ni kanske vill utveckla er samverkansprocess och samverkansorganisation, teckna ett nytt eller revidera ert nuvarande samverkansavtal.

Parternas stödteam för samverkan

Jag tror på samverkan. Det är genom att involvera alla medarbetarna och tillvarata deras kompetens och erfarenheter som vi kan utveckla välfärden. Dessutom blir vi attraktivare arbetsgivare med bättre verksamhet och friskare arbetsplatser. Det krävs dock ett förhållningssätt som bygger på tillit och respekt. Och en vilja att samverka!

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen