Personalbrist och underskott utmanar välfärdens verksamheter

Kommuner och regioner är inne i vad som liknas vid en perfekt storm. Brist på kompetens och personal kopplat till hög inflation och stora ekonomiska underskott innebär risk för nedskärningar. Vad krävs för att möta de här utmaningarna och säkra välfärdens verksamheter de närmaste åren?

Kommuner och regioner har gått från 2000-talets starkaste resultat till det svagaste på bara två år. Hög inflation, prisökningar och pensionsavsättningar medför att 48 av 290 kommuner och 17 av 21 regioner budgeterar med underskott i år. Det samlade underskottet landar på 6 miljarder kronor. Den ekonomiska prognosen för 2024 är dessutom ännu tuffare då det samlade underskottet beräknas uppgå till 28 miljarder.

De stora underskotten gör att risken för nedskärningar är uppenbar. Samtidigt är personalbristen hela tiden närvarande. Praktiskt taget alla regioner och de flesta kommuner saknar sjuksköterskor, lärare, undersköterskor, förskolelärare, för att nämna några yrkesgrupper. Kompetensbristen är något som påverkar hela arbetsmarknaden där staten och näringslivet också är i skriande behov av personal och kompetens.

Ekonomirapporten, maj 2023

Befolkningsutvecklingen ökar både välfärdsbehoven och arbetskraftsbristen

Ytterligare en rejält stor utmaning är att den demografiska utvecklingen, likt de ekonomiska prognoserna, visar att det kommer några tuffa år framöver. Andelen över 80 år ökar med nästan 50 procent fram till 2031, vilket kommer att öka behoven av välfärdstjänster som sjukvård och äldreomsorg. Samtidigt ökar andelen i arbetsför ålder blygsamt, med bara 4 procent, under samma period.

Fram till 2031 beräknas 169 000 sysselsatta tillkomma på svensk arbetsmarknad. Det räcker inte för att möta de kompetensbehov som finns på svensk arbetsmarknad. Bara äldreomsorgen skulle behöva 58 000 personer. Näringslivet har sagt att de behöver runt 118 000. Dessutom behövs fler poliser, lärare, tågförare, för att nämna några av alla bristyrken.

Det här skapar något av en perfekt storm för kommunerna och regionerna. Samtidigt som det råder personalbrist, och det inte finns tillräckligt många med rätt kompetens att anställa, så gör det ekonomiska läget att kommuner och regioner kan tvingas göra nedskärningar i samhällsviktiga verksamheter som vård, skola och omsorg.

Arbetsmiljön måste prioriteras i kommuner och regioner

Sett till befolkningsutvecklingen kommer arbetskraften inte att räcka till, om vi fortsätter jobba på samma sätt som idag. Nyrekryteringar kommer att behöva kompletteras med flera andra åtgärder. Här finns en stor potential i det kommuner och regioner själva kan göra:

Under pandemiåren sattes välfärden på stora prov. Framför allt hade medarbetare och chefer inom vård och omsorg en tuff arbetssituation med långa arbetsdagar där det var svårt att få tillräcklig återhämtning. För att kunna möta effekterna av personalbrist och det tuffa ekonomiska läget behöver alla kommuner och regioner arbeta metodiskt och långsiktigt med arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är en grundförutsättning för att vi ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ välfärd med friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser.

Välfärdens kompetensförsörjning, rapport, SKR

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen