Publicerad 3 mars 2023

Vägledning för digitala nationella prov (DNP)

Vägledningen tar upp de tekniska förutsättningarna för digitala nationella prov (DNP). Det handlar om beskrivningar och råd om vägval, både som förberedelser för proven och för att underlätta ett framtida effektivt digitalt ekosystem för skolan.

Vägledning för skolhuvudmän för digitala nationella prov (DNP)

Vägledningen vänder sig till alla skolhuvudmän, både kommunala och enskilda, som ska genomföra digitala nationella prov (DNP), från och med 2024. I innehållet finns handfasta råd för sådant som provisionering, införande av e-legitimationer och anslutning till identitetsfederationer.

Vägledningen är avsedd för olika funktioner hos skolhuvudmännen, både beslutsfattare/chefer och exempelvis digitalstrateger, IKT-samordnare, it-arkitekter, skolutvecklare och verksamhetsutvecklare. Gemensamt för de olika målgrupperna, är att de är funktioner eller personer som ansvarar för att förbereda skolhuvudmannen för DNP.

Skriften innehåller även ett förslag till snabbspår för små skolhuvudmän.

Skriften har tagits fram i samverkan mellan SKR och Inera, med inspel från en rad olika skolhuvudmän. Den kommer att kompletteras med olika typer av bilagor, med konkreta exempel på de olika steg som behövs i processen.

Exempelbilaga om åtkomst till digitala nationella prov

Som komplement till vägledningen har SKR och Inera också tagit fram en exempelbilaga med konkreta instruktioner för olika vägval för skolhuvudmännen i förberedelsearbetet. Bilagan finns på samma länk som vägledningen.

Bilagan har ett huvudsakligt fokus på kraven på åtkomstlösningar
och hur de kan realiseras, med utgångspunkten att befintliga lösningar
för e-legitimering av skolpersonal och elever ska kunna användas.

Arbetet med vägledningen och bilagan är en del av SKR:s arbete 2020–2022 efter en överenskommelse mellan SKR och staten, med utgångspunkt i den handlingsplan som togs fram utifrån den tidigare nationella strategin för skolans digitalisering, som gällde för åren 2017–2022.

I arbetet med vägledningen har SKR och Inera haft ett nära samarbete med Skolverket, som ansvarar för att ta fram de digitala nationella proven. Skolverket ger också huvudmän och skolor stöd i förberedelsearbetet.

Digitala nationella prov (Skolverket)

IAM-forum

Inera och SKR startar ett så kallat IAM-forum, med fokus på Digitala Nationella Prov. IAM betyder ”Identity and Access Management”, det vill säga ta fram viktiga frågor kring identitet och åtkomst. I forumet ska de deltagarna hjälpas åt till att hitta bra vägar framåt när det gäller identitetshantering, identitetsfederationer och e-legitimationer.

Om du vill veta mer eller om du vill delta i forumet så ska du kontakta Börje Shameti Lewin, digitaliseringsstrateg på Inera borje.shameti.lewin@inera.se

Nyhetsartikel om IAM-forum på Ineras webbplats

Webbsänt seminarium om e-legitimation och federationslösningar

Den 29 november 2022 sände SKR ett seminarium om säker och effektiv åtkomst till digitala resurser, genom e-legitimation och de federationslösningar som krävs vid Digitala Nationella Prov. Medverkade gjorde Börje Shameti Lewin från Inera AB, som står bakom vägledningen, och Martin Misgeld, undervisningsråd vid Skolverket.

Filmen är cirka 58 minuter lång och textad. Den som vill ha de bilder som visas under sändningen, kan kontakta SKR via kontaktformuläret längre ner på den här sidan.

Omkring 4 minuter in i filmen beskriver Martin Misgeld Skolverkets information och stödmaterial till skolhuvudmännen kring införandet av Digitala Nationella Prov och bedömningsstöd, bland annat vad huvudmännen behöver ha på plats inför proven.

Därefter, omkring 15 minuter in i filmen, gör Börje Shameti Lewin en övergripande beskrivning av innehållet i den vägledning SKR och Inera tagit fram. Här finns information om hur skolhuvudmännen rent praktiskt kan gå tillväga och tänka vägval och scenarier.

Efter 32 minuter finns en frågestund med frågor från den chatt som var igång under direktsändningen.

Informationsansvarig

  • Mikael Svensson
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.