Publicerad 9 februari 2022

Regionalt utvecklingsansvar

Regioner ska skapa förutsättningar för en utveckling som leder till en hållbar tillväxt i alla delar av landet och som utgår från de lokala och regionala förutsättningar som råder.

Det regionala utvecklingsuppdraget, Youtube

I filmen beskriver Regionpolitiker framgångsfaktorer i arbetet med regionala utvecklingsfrågor. Textning av filmen kommer inom kort.

Redan 1996 fattades de första besluten där regionala politiska församlingar fick överta det regionala utvecklingsansvaret från staten, då i Västra Götaland och Skåne. Dessa regionförsök blev början på den överflyttning av regionalt utvecklingsansvar från staten, som nu färdigställs när samtliga landsting tar över uppdraget.

Vad innebär regionalt utvecklingsansvar?

Uppdraget finns reglerat i förordningen om regionalt tillväxtarbete och i en lag om regionalt utvecklingsansvar. I korthet innebär uppdraget att regionerna ska:

  • arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
  • samordna insatser för att genomföra denna strategi
  • besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
  • följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
  • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
  • upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur

Utöver dessa nya ansvarsområden ansvarar regioner också för de uppgifter som landstingen tidigare ansvarade för, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kulturfrågor.

Kan ta egna initiativ

Uppdragen kan ses som kärnan i det regionala utvecklingsansvaret och det som staten ålägger regionerna att utföra. Samtidigt har regionerna, i egenskap av direktvalt självstyrande organ, möjlighet att ta egna initiativ som känns angelägna ur ett regionalt perspektiv. Denna initiativrätt är också den huvudsakliga skillnaden mellan region och länsstyrelse, som tidigare ägde det regionala utvecklingsansvaret.

Detta gör att det regionala utvecklingsansvaret är ett vidare mandat än det statliga utvecklingsuppdraget.

Territoriet i fokus

Oberoende om uppdragen kommer från staten eller om regionen tar egna initiativ är det regionala utvecklingsansvaret kopplat till länets geografi – samtliga intressenter inom länets gränser – invånare, ideell sektor, kommuner, statliga myndigheter, universitet/högskola och näringsliv som alla kan bidra till länets utveckling. På så vis skiljer sig det regionala utvecklingsuppdraget från regionernas andra välfärdsuppdrag, då den egna verksamheten utgör en mindre del av det som görs inom uppdraget, till skillnad från hälso-och sjukvården, där regionens egen verksamhet står för merparten av verksamheten.

Informationsansvarig

  • Lisbet Mellgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR