Publicerad 19 april 2023

Regionalt utvecklingsansvar

Samtliga regioner har utöver ett ansvar för hälso- och sjukvård också ett regionalt utvecklingsansvar. Uppdraget är lagstadgat och innebär att regionerna ska utarbeta en strategi för länets utveckling och samordna insatser för att genomföra strategin. Det handlar om att förmå länets aktörer att arbeta mot samma mål för att tillsammans skapa tillväxt och utvecklig utifrån länets specifika förutsättningar.

Det regionala utvecklingsuppdraget finns reglerat i förordningen om regionalt tillväxtarbete och i en lag om regionalt utvecklingsansvar. I korthet innebär uppdraget att regionerna ska:

  • arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
  • samordna insatser för att genomföra denna strategi
  • besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
  • följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
  • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
  • upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur

Utöver dessa nya ansvarsområden ansvarar regioner också för de uppgifter som landstingen tidigare ansvarade för, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kulturfrågor.

Kan ta egna initiativ

Uppdragen kan ses som kärnan i det regionala utvecklingsansvaret och det som staten ålägger regionerna att utföra. Samtidigt har regionerna, i egenskap av direktvalt självstyrande organ, möjlighet att ta egna initiativ som känns angelägna ur ett regionalt perspektiv. Denna initiativrätt är också den huvudsakliga skillnaden mellan region och länsstyrelse, som tidigare ägde det regionala utvecklingsansvaret.

Detta gör att det regionala utvecklingsansvaret är ett vidare mandat än det statliga utvecklingsuppdraget.

Territoriet i fokus

Oberoende om uppdragen kommer från staten eller om regionen tar egna initiativ är det regionala utvecklingsansvaret kopplat till länets geografi – samtliga intressenter inom länets gränser – invånare, ideell sektor, kommuner, statliga myndigheter, universitet/högskola och näringsliv som alla kan bidra till länets utveckling. På så vis skiljer sig det regionala utvecklingsuppdraget från regionernas andra välfärdsuppdrag, då den egna verksamheten utgör en mindre del av det som görs inom uppdraget, till skillnad från hälso-och sjukvården, där regionens egen verksamhet står för merparten av verksamheten.

Rapport: 21 vägar till hållbar regional utveckling

SKR har tagit fram en rapport som syftar till att synliggöra regionernas arbete med regional utveckling med konkreta exempel från Skåne till Norrbotten.

Genom kombinationen av exempel och beskrivande text är målet att denna rapport ska fungera som en guidebok för den som ”kommer ny” till det regionala utvecklingsarbetet. Den regionala variationen är en tillgång och rapportens olika exempel är valda för att driva berättelsen om det regionala utvecklingsarbetet framåt.

21 vägar till hållbar regional utveckling

Regionalt utvecklingsansvar för nybörjare

I filmen beskriver Regionpolitiker framgångsfaktorer i arbetet med regionala utvecklingsfrågor. Textning av filmen kommer inom kort.

Det regionala utvecklingsuppdraget, Youtube

Informationsansvarig

  • Ellinor Ivarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.