Publicerad 18 mars 2021

Regional utvecklingsstrategi, RUS

Regional utvecklingsplanering är ett verktyg i det regionala tillväxtarbetet. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar och hur dessa bör utvecklas.

I förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete tydliggörs ansvaret för aktörer med regionalt utvecklingsansvar och statliga myndigheter i det regionala tillväxtarbetet. I förordningen finns bland annat bestämmelser om att
utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (Regional Utvecklings
Strategi - RUS) som regionerna ska ta fram och samordna insatser för att genomföra.

Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

Så fungerar de regionala utvecklingsstrategierna

Schematisk bild över strategier och planer på olika nivåer samt hur de länkas samman.Förstora bilden

Bilden visar strategier och planer på olika nivåer samt hur de länkas samman. Källa: Regeringskansliet. Klicka på bilden för en större version.

RUS ska vara en samlad strategi för det regionala tillväxtarbetet i ett eller flera län. Det ligger till grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram samt andra relevanta regionala program och insatser. Vidare ska RUS:

  • upprättas utifrån en analys av de särskilda utvecklings-förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet,
  • utarbetas i samverkan med berörda kommuner, regioner samt länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter och samordna insatser för genomförandet,
  • uppdateras löpande, åtminstone en gång mellan varje val till regionfullmäktige.

Utvecklingen inom det regionala tillväxtarbetet har gått från ett regionalt statligt ansvar, där staten genom länsstyrelsen haft ett huvudansvar för de regionala utvecklingsfrågorna till att regionerna åtagit sig det regionala utvecklingsansvaret.

Fördelning av ansvar mellan region och kommun

Behovet av en regional fysisk planering ökar stadigt, i takt med regionförstoringen, och har drivit fram nya initiativ, från både staten, regionerna och kommunerna.

Inom transportpolitiken har regionerna en väl utmejslad roll som kollektivtrafik-myndighet och ansvarig för länsplanen för regional transportinfrastruktur.

Den kommunala sektorn medfinansierar också i växande utsträckning investeringar i statliga vägar och järnvägar och bidrar även till bredbandsutbyggnaden. Också inom miljöpolitiken spelar kommunerna och regionerna en viktig roll.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ellinor Ivarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.