Publicerad 16 januari 2024

Underlag för taxebestämmelser

Detta dokument innehåller förslag till hur kommunens taxebestämmelser kan utformas samt kommentarer till dem. Kommunen kan utgå från detta för att upprätta egna taxebestämmelser, med de tillägg och justeringar som behövs för den lokala tillämpningen.

  • Det är viktigt att kommunen sätter sig in i bestämmelsernas innebörd, vid behov kompletterar och justerar dem och att kommunen när beslutet är fattat är konsekvent i fråga om hur man tillämpar bestämmelserna.
  • Det är också viktigt att kommunen vid tillämpning av taxan använder både taxebestämmelser, taxetabeller och tidsuppskattningar som en helhet.
  • SKR:s kommentarer är avsedda som upplysningar till kommunen och ska inte vara med i de antagna taxebestämmelserna.
  • Text markerad med fet stil i bestämmelserna ska bytas ut och anpassas till kommunens egna förutsättningar.

Förslag till taxebestämmelser

Inledande bestämmelser

Denna taxa med avgifter för handläggning, prövning m.m. enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL är beslutad med stöd av 12 kap. 8, 9 samt 10 §§ PBL.

Taxan tillämpas för ZZ-nämndens handläggning av ärenden etc. enligt PBL i den utsträckning som närmare föreskrivs i det nedanstående.

Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabeller ZZ-ZZ och tidsuppskattningar ZZ-ZZ i kommunens beslut att anta taxan.

Avgift enligt tabell

Avgiften för handläggningen av en ansökan avseende en viss ärendetyp framgår av taxetabell ZZ-ZZ. Med ärendetyp avses typ av besked, beslut, handläggning eller serviceåtgärd (upprättande av nybyggnadskarta eller utförande av utstakning).

Mervärdesskatt

I det fall mervärdesskatt ska belasta avgiften tillkommer denna utöver den i tabell ZZ—ZZ fastställda avgiften.

I vilka fall mervärdesskatt ska tas ut framgår av gällande mervärdesskattelagstiftning.

SKR:s kommentar: Mervärdesskatt

Handläggningskostnad per timme

Handläggningskostnaden per timme är ZZ kronor för ärenden avseende taxetabell ZZ respektive ZZ kronor för taxetabell ZZ.

Tillämplig taxa

Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer.

Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har byggnadsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den sökande.

Nedsättning av avgift vid tidigare beviljat, gällande lov

För en ansökan gällande en åtgärd som innebär en förändring av motsvarande underlag tillhörande ett tidigare beviljat, gällande lov, kan byggnadsnämnden om det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen, reducera avgiften med 25%, 50% eller 75%.

SKR:s kommentar: Nedsättning av avgift

PBL ger inte utrymme för ”ändring av lov”. En lovpliktig åtgärd ska utföras i enlighet med beviljat lov. En ansökan om exempelvis ändrad fönstersättning för ett ärende som redan beviljats lov ska därför handläggas som en ansökan om ett nytt lov. Ärendet kan däremot sannolikt handläggas förhållandevis snabbt eftersom en liknande prövning nyligen har gjorts. Byggnadsnämnden ges genom den här bestämmelsen möjlighet att minska avgiften i sådana fall.

Planavgift

Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av bilaga ZZ.

Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas med avvikelse från detaljplan.

Tidsbegränsade bygglov och bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov eller om ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär tas samma avgift ut som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd.

Timdebitering

För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma, anges ”Timdebitering” i tillämplig taxetabell. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet.

Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp

Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabell ZZ-ZZ utgår avgift grundad på kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet.

Avgift vid negativt beslut eller negativt besked (avslag)

Avgift i enlighet med tillämplig ärendetyp utgår även vid negativt beslut eller negativt besked.

SKR:s kommentar: Negativt besked (avslag)

Kommunen har kostnader även för handläggning som leder till avslag på en ansökan. Avgift tas därför ut för den handläggning som utförts, oavsett om den sökande får ett positivt eller negativt besked. Detta gäller alla ärendetyper som kan avslutas med antingen ett positivt eller negativt svar till den sökande (alla former av lov, förhandsbesked och planbesked).

I ett lovärende som avslutas med ett avslag, betyder det att avgift tas ut för handläggning av lov. Däremot kan ingen avgift tas ut för den efterföljande tekniska kontrollen, som ju då inte är aktuell att utföra.

Vid förhandsbesked och planbesked tas hela avgiften ut vid negativt besked.

Avgift vid avvisning på grund av ofullständig ansökan

Avvisning sker om en ansökan är så ofullständig att ärendet inte går att pröva i sak. Vid avvisning av ett ärende utgår en avgift motsvarande ZZ % av avgiften för tillämplig ärendetyp, dock minst motsvarande ZZ timmar för start och avslut av ärende. I ärendetyper med timdebitering, tas avgift ut för nedlagt antal timmar fram till avvisning.

SKR:s kommentar: Ofullständig ansökan

Kommunen har kostnader även för handläggning av en ansökan som avvisas. Avgift tas därför ut även i dessa fall.

Den genomsnittliga tid som kommunen lägger ned på ett ärende som avvisas är däremot kortare än för ett ärende som bereds ända fram till beslut.

För att avgiften för ett avvisat ärende ska motsvara den genomsnittliga kortare handläggningen, föreslås därför att avgiften utgör en procentuell andel av vad det skulle ha kostat om ärendet gick hela vägen fram till beslut.

När kommunen upprättar taxan, görs en bedömning av den genomsnittliga tidsåtgången för avvisningar jämfört med ärenden som bereds ända fram till beslut. Sen beslutas om en procentsats som motsvarar byggnadsnämndens genomsnittliga arbetsinsats för avvisade ärenden.

Även ett mycket litet ärende som avvisas, innebär arbete för byggnadsnämnden. Därför föreslås att en lägsta avgift alltid ska tas ut, motsvarande den tid det tar att starta och avsluta ett ärende.

Avgift vid avskrivning då den sökande återkallat sin ansökan

Om den sökande återkallar sin ansökan, avskrivs ärendet. Vid avskrivning av ett ärende utgår en avgift motsvarande ZZ %, ZZ % eller ZZ % av avgiften för tillämplig ärendetyp, dock minst motsvarande ZZ timmar för start och avslut av ärende. Vilken av dessa procentsatser som tillämpas avgörs av hur stor del av handläggningen för ärendetypen som utförts vid avskrivningstillfället. I ärendetyper med timdebitering, tas avgift ut för nedlagt antal timmar fram till avskrivning.

SKR:s kommentar: Återkallad ansökan

Kommunen har kostnader även för handläggning av en ansökan som återkallas av den sökande. Avgift tas därför ut även vid avskrivning.

Den genomsnittliga tid som kommunen lägger ned på ett ärende som avskrivs är däremot oftast kortare än för ett ärende som bereds ända fram till beslut.

För att avgiften för ett avskrivet ärende ska motsvara den genomsnittliga kortare handläggningen, föreslås därför att avgiften utgör en procentuell andel av vad det skulle ha kostat om ärendet gick hela vägen fram till beslut.

När kommunen upprättar taxan, görs en bedömning av den genomsnittliga tidsåtgången för avskrivningar jämfört med ärenden som bereds ända fram till beslut. Sen beslutas om en eller flera procentsatser som motsvarar byggnadsnämndens genomsnittliga arbetsinsats för avskrivna ärenden. Det kan exempelvis vara en procentsats som motsvarar ärenden som dras tillbaka tidigt i processen, en procentsats som motsvarar ärenden mitt i processen, respektive en procentsats som motsvarar ärenden som dras tillbaka sent i processen. Beroende på vilken typ av ärenden kommunen hanterar kan det i vissa fall finnas behov av fler eller färre procentsatser.

Även ett mycket litet ärende som avskrivs, innebär arbete för byggnadsnämnden. Därför föreslås att en lägsta avgift alltid ska tas ut, motsvarande den tid det tar att starta och avsluta ett ärende.

Ändring av taxan

Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Indexjustering

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Alternativ 1

X-nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Alternativ 2

X-nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

SKR:s kommentar: Indexjustering

Ett av alternativen ska väljas. Om kommunen väljer att inte arbeta med indexjustering utgår hela stycket ovan.

Läs vidare

Indexuppräkning av taxan

Betalningsskyldighet och betalning av avgift

Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av den som är sökande eller har gjort anmälan i ärendet.

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, när denne tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till ZZ kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Avgift får tas ut i förskott.

SKR:s kommentar: Betalning av avgift

Bestämmelsen om att avgift får tas ut i förskott syftar till att kommunen ska ha möjligheten att ta ut hela avgiften för ett ärende på en och samma gång, det vill säga både för bygglov och efterföljande arbete fram till slutbesked. Det är däremot ingen skyldighet. Det är därför viktigt att fundera över om och i så fall för vilka ärendetyper det är ändamålsenligt, och hur det påverkar kommunens fördelning av intäkter över tid.

Återbetalning av avgift

Avgift kan tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om denna handläggning inte sker, kan den sökande begära avräkning av avgifter för åtgärder som byggnadsnämnden inte har vidtagit. Avgift återbetalas för de handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet.

Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla.

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.

Ikraftträdande

Denna taxa ska tillämpas från och med XXX.

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.