Publicerad 23 oktober 2023

Mark för bostäder

Markpriset utgör en relativt liten utgift i bostadsbyggandet. Enkätsvaren visar I likhet med undersökningen från 2019 att det var absolut vanligast att kommuner under 2022 sålde sin mark till ett genomsnittligt pris på högst 2 500 kronor per kvadratmeter, oavsett om det är bruttoarea eller tomtarea som undersöks.

Det finns endast ett fåtal markförsäljningar där priset kan anses vara högt. Det handlar om markförsäljningar inom några centralt belägna områden i våra storstäder. Kommunernas markförsäljning präglas i allt väsentligt av mycket låga priser och endast 24 enskilda försäljningar skedde med ett belopp över 5 000 kronor per kvadratmeter under 2022.

Det kan jämföras med att den totala produktionskostnaden för flerbostadshus år 2021 i snitt var cirka 44 401 kronor per kvadratmeter, enligt SCB:s statistik.

Byggkostnader, bostäder

Mark säljs till marknadsvärde

Kommuner ska enligt EU:s statsstödsregler sälja sin mark till det pris marknaden värderar den till. Marken värderas antingen av en oberoende expert eller genom ett öppet anbudsförfarande. Utfallet beror på hur högt marknaden bedömer att slutpriset blir för bostäderna som ska byggas. Markpriserna skiljer sig inte bara åt mellan kommuner, utan också inom kommuner. Utvecklingen under senare år vad gäller markpriser för bostads- och verksamhetsmark har följt den allmänna prisutvecklingen för byggande (byggkostnadsindex) och bör således ses som marknadsmässig.

Under de senaste åren har kritik ibland framförts mot kommunerna gällande att mark som planlagts inte svarar mot marknadens högt ställda krav på attraktiva lägen. Det här bör dock inte vara ett stort problem eftersom planläggning vanligen sker i samverkan med tilltänkta eller möjliga exploatörer. Det bör dock påpekas att mark i attraktiva lägen, till exempel gamla hamnområden, inte sällan är mer kostsamma att bebygga. Det kan handla om marksanering, markstabilisering, angöring av vägar, förebyggande av översvämningar, med mera.

Diagram 1: Kommuner som sålt mark under 2022

238 (79 %) kommuner besvarade frågan.

Frågan i enkäten var: Har ni sålt mark för nybyggnation av bostäder under 2022? Med sålt avser vi när marköverlåtelseavtal tecknats.

Förklaring av begrepp

När kommuner säljer mark räknas priset vanligen ut per kvadratmeter bruttoarea eller tomtarea. Bruttoarea är den totala arean i husen som ska byggas på marken, medan tomtarea är den totala arean på tomten.

För att få en bra överblick av kommunernas markförsäljningar bad vi dem uppge genomsnittliga priser för de alternativ som använts, och även uppdelat för vilka sorts bostäder som skulle byggas på marken; bostadsrätter, hyresrätter eller en- och tvåbostadshus.

Genomsnittligt markpris per kvadratmeter bruttoarea

Diagram 2: Genomsnittligt markpris för bostadsrätter

Försäljning skedde i 66 kommuner.

Frågan i enkäten var: Vad var det genomsnittliga markpriset per kvadratmeter bruttoarea vid kommunala markförsäljningar avseende nybyggnation av bostadsrätter i flerbostadshus 2022?

Diagram 3: Genomsnittligt markpris för hyresrätter

Försäljning skedde i 59 kommuner.

Frågan i enkäten var: Vad var det genomsnittliga markpriset per kvadratmeter bruttoarea vid kommunala markförsäljningar avseende nybyggnation av hyresrätter i flerbostadshus 2022?

Diagram 4: Genomsnittligt markpris för en- och tvåbostadshus

Försäljning skedde i 30 kommuner.

Frågan i enkäten var: Vad var det genomsnittliga markpriset per kvadratmeter bruttoarea vid kommunala markförsäljningar avseende nybyggnation av en- och tvåbostadshus 2022?

Genomsnittligt markpris per kvadratmeter tomtarea

Diagram 5: Genomsnittligt markpris för bostadsrätter

Försäljning skedde i 30 kommuner.

Frågan i enkäten var: Vad var det genomsnittliga markpriset per kvadratmeter tomtarea vid kommunala markförsäljningar avseende nybyggnation av bostadsrätter i flerbostadshus 2022?

Diagram 6: Genomsnittligt markpris för hyresrätter

Försäljning skedde i 34 kommuner.

Frågan i enkäten var: Vad var det genomsnittliga markpriset per kvadratmeter tomtarea vid kommunala markförsäljningar avseende nybyggnation av hyresrätter i flerbostadshus 2022?

Diagram 7: Genomsnittligt markpris för en- och tvåbostadshus

Försäljning skedde i 124 kommuner.

Frågan i enkäten var: Vad var det genomsnittliga markpriset per kvadratmeter tomtarea vid kommunala markförsäljningar avseende nybyggnation av en- och tvåbostadshus 2022?

Informationsansvarig

  • Johan Sjöstrand
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.