Publicerad 7 oktober 2021

Underlag för exploateringsavtal

SKR har tagit fram ett underlag för exploateringsavtal som kan användas som stöd när en kommun tillsammans med en byggherre/exploatör utarbetar och förhandlar fram ett genomförandeavtal kopplat till ett detaljplanearbete.

Underlaget till exploateringsavtal ska ses som ett förslag på hur man kan välja att systematisera ett avtal samt även resonera kring och formulera olika avtalspunkter. I materialet beskrivs även vissa frågor gällande genomförandeprocessen i detaljplanearbeten.

Materialet publicerades i en första version i november 2018. Denna version från december 2019 är till vissa delar justerad och förtydligad.

Upplägget för underlaget är uppdelat i två delar

Introduktion till underlag för exploateringsavtal

I introduktionen till underlaget beskrivs grundläggande förutsättningar för exploateringsavtal och deras koppling till detaljplaneringen.

Introduktion till underlag (PDF) Pdf, 810 kB.

Underlag för exploateringsavtal

I underlaget för exploateringsavtal finns förslag på struktur och texter i avtal samt kommentarer till paragraferna.

Underlag för exploateringsavtal (Word) Word, 74 kB.

Allmän platsmark och LOU

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram stöd för att underlätta en bedömning av vad som bör göras inför anläggning av allmänna platser och vad kommunenen bör uppmärksamma för att avgöra om LOU kan tillämpas.

Allmänna anläggningar och samhällsfastigheter – Upphandling och statsstöd vid exploatering, Upphandlingsmyndigheten

Informationsansvarig

  • Olof Moberg
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.