Publicerad 19 oktober 2023

Markanvisningar, markförvärv och krav

Kommunerna kravställer markförsäljning med målet att hålla byggandet uppe. De krav gällande tekniska egenskaper som ställs, ibland kallade särkrav, är få till antalet och har minskat sedan förra mätningen.

Det tveklöst mest förekommande kravet vid markanvisningar och i avtal handlar om krav på byggstart eller färdigställande, ibland kopplat till någon form av sanktion. Utöver krav på att byggherren ska komma igång eller färdigställa projektet inom rimlig tid handlar de två vanligaste kraven om gestaltningsmässiga principer och dagvattenhantering.

Tillgång på mark inte bara en kommunal fråga

En tydlig trend är att kommunerna arbetar allt mer aktivt med att tillgodose markåtkomst för bostadsändamål genom att köpa mark. Två tredjedelar svarar att kommunen har avsatta medel för markförvärv och en fjärdedel att de förvärvat mark under 2022. Kommunala markförvärv för bostadsändamål ökade med 68 procent mellan åren 2019–2022. 29 procent av de som svarat att inga markförsäljningar skett under 2022 anger som anledning att bostadsbyggnation endast har skett på privatägd mark. 13 procent av de som svarat att inga markförsäljningar skett under 2022 anger som anledning att kommunen avvaktar på grund av överklagandeprocesser för detaljplaner.

I studien ställdes även frågan om det finns tillräckligt med mark för bostadsbyggande utifrån behov och efterfrågan. Över hälften svarade att så är fallet. Av dessa bedömde en stor majoritet att efterfrågan kommer att kunna tillgodoses på såväl kommunal som privatägd mark. Privatägd mark är således viktig för att kunna tillgodose behovet av nya bostäder. Kommunerna har dock begränsade möjligheter att styra att utbyggnad sker och när den ska ske på mark som inte är kommunal.

Diagram 1: Tillgång på mark för bostadsbyggande

234 kommuner besvarade frågan.

Frågan i enkäten var: Finns det i dagsläget tillräckligt med mark, såväl privat som kommunal, för bostadsbyggande utifrån behov och efterfrågan i kommunen?

Diagram 2: Kommunalt respektive privat ägd mark

234 kommuner besvarade frågan.

Frågan i enkäten var: Hur har efterfrågan på mark för bostadsbyggande kunnat tillgodoses?

Diagram 3: Kommunala förvärv av mark för bostadsändamål

127 kommuner besvarade frågan.

Har ni under 2022 förvärvat mark för bostadsändamål?

Diagram 4: Avsatta medel för markförvärv

55 kommuner besvarade frågan.

Frågan i enkäten var: Har det under 2022 funnits särskilda medel avsatta för markförvärv i kommunens budget?

Diagram 5: Ställda krav vid markförsäljning

96 kommuner anger att de ställt ett eller flera krav.

Frågan i enkäten var: Vilka krav har ni under 2022 ställt vid försäljning av mark för nybyggnation av bostäder? Flera svarsalternativ var möjliga.

Detta gäller för krav vid markförsäljning

I debatten framförs även att byggkostnaderna blir höga på grund av att kommunen ställer så kallade särkrav vid markanvisningar. Markförsäljning är en ömsesidig affär där båda parters krav och önskemål förhandlas. En kommun har enligt lagstiftningen både skyldighet och möjlighet att ställa flera olika krav utöver köpeskillingen.

Kommunen får dock inte ställa egna krav på byggnadsverks tekniska egenskaper. I diagram 5 skulle det exempelvis kunna omfatta krav på energi, tillgänglighet och trähusbyggnation beroende på hur de har utformats.

Kommunal mark, markanvisningar

Informationsansvarig

  • Johan Sjöstrand
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.