Publicerad 10 oktober 2022

Hur har EU:s regelverk för marknadskontroll genomförts i Sverige?

EU:s marknadskontrollförordning gäller redan i Sverige. För att helt genomföra EU:s marknadskontrollförordning har det genomförts flertal författningsändringar för att komplettera förordningen. Av intresse för miljö- och hälsoskyddsnämnderna är framförallt de ändringar i miljöbalken som genomförts genom antagande av proposition 2021/22:238 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2 som började gälla den 25 juli 2022 och förordningsändringar i miljötillsynsförordningen som började gälla samma dag. Regler om marknadskontroll för tobak och vissa mobila maskiner har hanterats i särskilda lagar och förordningar. Lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn har samtidigt kompletterats med ett bemyndigande för kommunen att meddela föreskrifter om avgifter för marknadskontroll.

Europaparlamentets och rådets (EU) förordning 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, EUR-Lex (EU-lagstiftning)

Proposition 2021/22:238 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2, regeringen

Kompletterande promemoria till betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) – förslag till förordningsändringar del 2, regeringen

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.