Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Retroaktivitetsförbudet

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas.

I rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 4 § kommunallagen:

Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det.

Att en kommun fattar beslut om årlig avgifter i enskilda ärenden, med tillämpning av en beslutad och lagakraftvunnen taxa, anses inte vara ett retroaktivt beslut även om viss del av året gått när beslutet fattats. Börjar en ny taxa gälla först t.ex. 1 mars får årsavgifterna beräknas på de aktuella årens taxor.

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.