Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Regler i miljöbalken

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet finns i miljöbalken 27 kap. 1 §:

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt för

1. prövning och tillsyn med anledning av EU:s förordningar inom denna balks tillämpningsområde, och

2. utbildning som krävs enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 14 kap.

Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i första stycket 1 när det gäller en kommunal myndighets verksamhet.Regeringen får meddela föreskrifter om att en myndighet får bestämma att dess beslut om påförande av avgift enligt balken ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Regeringen har med stöd av bemyndigandet i 27 kap. 1 § miljöbalken utfärdat förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT). Förordningen innehåller bl.a. regler om avgifter för miljöfarlig verksamhet, för vattenverksamhet, för kemiska produkter, varor och biotekniska organismer samt för viss övrig verksamhet. Förordningen gäller även kommunernas prövning och tillsyn enligt miljöbalken i vissa avseenden. Enligt 1 kap. 2 § i förordningen gäller bestämmelserna i 9 kap. 4 och 5 §§ i förordningen för en kommunal myndighets verksamhet.

Det är kommunerna själva – genom kommunfullmäktige – som utfärdar föreskrifter om avgifter för sin verksamhet bestående i prövning och tillsyn enligt balken.

Bemyndigandet i 27 kap. 1 § miljöbalken gäller avgifter för prövning och tillsyn, vilket innebär en möjlighet för kommunerna att ta ut avgifter för främst:

  • tillståndsprövning enligt balken eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av balken
  • dispensprövning enligt balken eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av balken
  • handläggning av anmälan av verksamhet
  • tillsyn över tillståndspliktig verksamhet
  • tillsyn över anmälningspliktig verksamhet
  • övrig tillsyn (t.ex. över bostäder, förorenade områden, samt U-verksamheter och andra hälsoskyddsobjekt).

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.